Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att övervaka Lipigons finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i dess interna kontroller, internrevision och riskhantering samt informera sig om revision av årsredovisning och delårsrapporter, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet samt därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller andra tjänster än revisionstjänster åt Lipigon.

Revisionsutskottet ska vidare bistå valberedningen vid förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Utskottet har återkommande kontakter med Lipigons revisorer.

I revisionsutskottet ingår Eva Pinotti Lindqvist (ordförande), Jessica Martinsson, och Urban Paulsson. Utskottet uppfyller aktiebolagslagens krav på oberoende samt redovisnings- och revisionskompetens.

Nyheter

27 januari, 2023, Pressmeddelande

Lipigon tar sikte på fas II

Under den senaste tiden har Lipigon kommit med flera positiva nyheter om bolagets blodfettssänkande ...

23 januari, 2023, Pressmeddelande

Lipigons vd Stefan K. Nilsson ökar sitt innehav i bolaget

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lip...

19 januari, 2023, Pressmeddelande

Lipigon rapporterar ytterligare positiva data från fas I-studie med Lipisense

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännagav i dag positiva säkerhetsresultat från fas I-stud...