Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att övervaka Lipigons finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i dess interna kontroller, internrevision och riskhantering samt informera sig om revision av årsredovisning och delårsrapporter, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet samt därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller andra tjänster än revisionstjänster åt Lipigon.

Revisionsutskottet ska vidare bistå valberedningen vid förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Utskottet har återkommande kontakter med Lipigons revisorer.

I revisionsutskottet ingår Eva Pinotti Lindqvist (ordförande), Jessica Martinsson, och Urban Paulsson. Utskottet uppfyller aktiebolagslagens krav på oberoende samt redovisnings- och revisionskompetens.

Nyheter

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma 2023 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 25 maj 2023

I dag, den 25 maj 2023, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning...

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 ...

17 maj, 2023, Pressmeddelande

Sista patient färdigbehandlad i Lipigons fas I-studie för behandling av svår hypertriglyceridemi

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar...