Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att övervaka Lipigons finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i dess interna kontroller, internrevision och riskhantering samt informera sig om revision av årsredovisning och delårsrapporter, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet samt därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller andra tjänster än revisionstjänster åt Lipigon.

Revisionsutskottet ska vidare bistå valberedningen vid förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Utskottet har återkommande kontakter med Lipigons revisorer.

I revisionsutskottet ingår Eva Pinotti Lindqvist (ordförande), Jessica Martinsson, och Urban Paulsson. Utskottet uppfyller aktiebolagslagens krav på oberoende samt redovisnings- och revisionskompetens.

Nyheter

21 juni, 2022, Pressmeddelande

Lipigon tillförs 22,6 MSEK i emissionslikvid

Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Bolaget" eller "Lipigon") meddelar härmed utfallet i den företrä...

13 juni, 2022, Pressmeddelande

Lipigons vd om emissionen och den nystartade fas I-studien

Lipigon beslutade i maj om en nyemission av aktier om drygt 21 MSEK med företrädesrätt för Lipigons ...

9 juni, 2022, Pressmeddelande

Ny studie: Leverspecifik behandling mot målproteinet ANGPTL4 är effektiv och säker

Hämning av målproteinet ANGPTL4 sänker triglycerid- och glukosnivåerna i blodet. Genom målsökande be...

9 juni, 2022, Pressmeddelande

New study: Liver-specific treatment of target protein ANGPTL4 is effective and safe

Inhibition of the target protein ANGPTL4 lowers triglyceride and glucose levels in the blood, accord...