Valberedning

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Denna instruktion föreslås gälla till dess en senare kommande stämma beslutar om ändring av denna instruktion. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

 • Ordförande vid årsstämma
 • Antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
 • Ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen
 • Arvode till styrelsen, med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete
 • I förekommande fall, val av revisor
 • Arvode till revisor
 • Eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen
 • Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman, i relevanta fall

Valberedningen består av
Valberedningen inför Årsstämma 2022 består av:

 • Mattias Eriksson Partnerinvest
 • Johannes Hulthe Antaros Holding
 • Gunilla Olivecrona
 • Urban Paulsson, styrelseordförande

Valberedningens ordförande är Mattias Eriksson 

Aktieägare som önskar lämna förslag till Lipigons valberedning är välkomna att kontakta valberedningen per mail till mattias.eriksson@partnerinvest.se

Nyheter

11 maj, 2022, Pressmeddelande

Lipigons vd Stefan K. Nilsson ökar sitt innehav i bolaget

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lip...

3 maj, 2022, Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB

Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077, ("Bolaget") kallas härmed till extra b...

3 maj, 2022, Pressmeddelande

Lipigon har beslutat om en företrädesemission om 25,1 MSEK

Styrelsen för Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Bolaget" eller "Lipigon") har, villkorat av extra ...