Dyslipidemi

Projekt 3 riktar in sig på dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) som kvarstår trots konventionell behandling med till exempel LDL-kolesterolsänkande statiner. Dyslipidemi är en kraftigt bidragande riskfaktor till hjärt-kärlsjukdom. Idag förhindras endast cirka 30 procent av alla fall av hjärt-kärlsjukdom även om patienterna når uppsatta behandlingsmål avseende på blodfetter, blodtryck och glukoskontroll vid diabetes. Den tilltänkta patientgruppen utgörs av högriskpatienter och patienter som inte når sina behandlingsmål med standardbehandling. Även SHTG (se P1) är en attraktiv indikation för P3.

Teknologi

Bolaget ska använda DEL-teknologi (DEL; DNA-encoded chemical libraries) för att identifiera småmolekyler som lämpar sig som läkemedelskandidater. DEL-teknologin tillåter screening av flera tusen gånger fler substanser relativt traditionella screeningteknologier. Detta förbättrar möjligheterna att hitta molekyler lämpliga för läkemedelsutveckling. DEL-teknologi utgör spetsen i modern läkemedelsscreening och har på kort tid visat sig mycket effektiv i sökandet efter småmolekyler mot komplicerade målproteiner. Utöver DEL-baserad identifiering kommer bolaget att använda sig av en internt uppbyggd valideringsplattform.

Marknadspotential

Det tredje projektet syftar till att behandla dyslipidemi, störda blodfetter, vilket delar samma behandlingsmål som P1 fast riktar sig mot större indikationer. Behandlingen fokuserar på att hjälpa patienter där befintlig behandling är otillräcklig. En småmolekyl gör att behandlingen kan ges i tablettform. För indikationer där flera miljoner patienter skall behandlas livslångt för att minska risken för hjärt-hjärlsjukdom är tabletter det föredragna administreringssättet. Enligt bolagets bedömning, baserat på liknande läkemedel, finns Block-Buster potential, dvs den årliga försäljningen bör kunna uppgå till minst 1 miljard US-dollar.

Försäljningspotential för behandling av patienter med höga triglyceridnivåer: cirka 1,5 miljarder US-dollar om 5 procent av de 5 miljoner patienterna med mycket höga triglyceridnivåer behandlas. Försäljningspotential för prevention av hjärt-kärlssjukdom: cirka 5,4 miljarder US-dollar baserat på att 2 procent av de 135 miljoner patienter med förhöjda triglyceridnivåer behandlas.

Utveckling

Lipigon har under två års tid utvecklat ett testsystem som effektivt sållar bort oönskade substanser vid screening av LPL-kandidater. Det gör att bolaget både kan nyttja en DEL-screening per omgående och  sålla fram de bästa kemiska startpunkterna effektivt.

Partnerskap

Lipigon ingick ett samarbetsavtal med det välrenommerade DEL-screeningsbolaget HitGen i maj 2020. HitGen har samarbeten med flera av de världsledande läkemedelsbolagen, bland annat Merck, Pfizer, Johnson & Johnson och Sanofi. Samarbetsavtalet innebär att bolagen arbetar tillsammans med att identifiera och utveckla läkemedelskandidater fram till prekliniska säkerhetsstudier. Lipigon är ansvarigt för det prekliniska- och kliniska utvecklingsarbetet, samt för att utlicensiera läkemedelskandidater, varvid HitGen får en del av Lipigons framtida intäkter.

Befintliga behandlingar på marknaden
Enzymet lipoprotein lipas (LPL) är ett välstuderat protein, bland annat av Lipigons grundare från Olivecronagruppen. Ofta är det just störningar i LPL-systemet som ger upphov till FCS – se P1. Det finns idag ett starkt vetenskapligt och kliniskt stöd för att en ökning av LPL-aktiviteten minskar risken för kranskärlssjukdom. Trots detta finns det i dagsläget inget läkemedel som direkt påverkar LPL direkt. Behovet av den här typen av blodfettssänkare blir tydligt då man analyserar big pharmas M&A-aktiviter inom området under de senaste åren.

Nyheter

15 mars, 2023, Pressmeddelande

Lipigon rapporterar säkerhetsdata för högsta doseringsgruppen i Lipisense-studie

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") presenterade i dag ytterligare positiva säkerhetsresultat frå...

13 mars, 2023, Pressmeddelande

Lipigon presenterar på Stora Aktiedagen den 15 mars

På onsdag den 15 mars deltar Lipigon Pharmaceuticals på Stora Aktiedagen i Stockholm. Bolagets vd St...

28 februari, 2023, Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB

Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077, ("Bolaget") kallas härmed till extra b...