Lipisense

Indikation

Lipisense är ett projekt som syftar till att ta fram ett läkemedel för behandling av kraftigt förhöjda triglycerider (”TG”) för sjukdomarna SHTG (svår hypertriglyceridemi) och FCS (familiar chylomicronemia syndrome). FCS beror på en ärftlig defekt i LPL, ett enzym som ansvarar för nedbrytning av ett slags blodfett, triglycerider, i blodet. Avsaknad av fungerande LPL eller andra störningar i LPL-systemet resulterar i ansamling av triglycerider i blodet, vilket i sin tur, om höjningen är kraftig, kan leda till återkommande inflammationer i bukspottskörteln, så kallad akut pankreatit. Akut pankreatit är ett smärtsamt och livshotande tillstånd. Fasta och lipidaferes, en slags dialys av blodfetter, är idag de enda behandlingsalternativen. SHTG innebär samma sjukdomsproblematik men utan tydlig bakomliggande ärftlig faktor. Bolagets plan är att initialt utveckla Lipisense för FCS, som är en indikation där ett jämförelsevis litet kliniskt utvecklingsprogram kommer att krävas, uppskattningsvis kommer endast cirka 100 patienter att behöva ingå i en klinisk fas 3-studie. Det innebär att kostnad och tid till marknad är väsentligt kortare än för den större indikationen, SHTG.

 

Verkningsmekanism

Lipisense inriktar sig på att behandla förhöjda blodfetter genom en ny mekanism och utvecklas för att påverka den genetiskt och kliniskt vali- derade faktorn ANGPTL4. Den avsedda effekten i FCS och SHTG är en sänkning av triglycerider som är kraftigare eller likvärdig med andra terapier, men som också är lämplig att kombinera med andra behandlingar. En unik och mycket viktig aspekt är att Lipisense kommer att reglera blodfetter i fasteläge, det närings- mässiga status som definierar SHTG. Samtidigt korrigerar Lipisense ytterligare två typer av blodfetter (remnant-kolesterol och HDL-kolesterol) vilka båda är kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Detta innebär en möjlig framtida breddning av programmet mot folksjukdomar.

Marknadspotential

Lipisense riktar in sig på att behandla sjukdomar där förhöjda triglyce- rider i blodet är centralt (FCS och SHTG). Patientgrupperna är små för de allvarligaste varianterna men premiumprissättning accepteras och marknaden är således betydande.

Baserat på Datamonitors uppskattning finns det cirka 1 300 pa- tienter med FCS i de sju stora marknaderna, USA, Japan, Frankrike, Italien, Japan, Storbritannien och Tyskland (”7MM”). Lipigon beräknar en försäljningspotential på ca 80 miljoner US dollar per år för Lipisense.

Svår hypertriglyceridemi (SHTG) är en mycket vanligare sjukdom. I 7MM upskattas det finnas 5 miljoner patienter med mycket höga triglyceridnivåer (>500 mg/dl). Vid en marknadsandel på fem procent av antalet patienter med SHTG skulle försäljningpotentialen för Lipisense uppgå till 1,5 miljarder US-dollar.

Teknologi

Lipisense är baserat på tredje generationens antisenseteknologi, en etablerad teknologi som använts i flera kliniska studier i människa. Antisenseteknologi syftar till att slå ut målproteinet ANGPTL4 redan innan det har bildats. Behandling av sjukdomar med RNA- läkemedel är ett nytt, men idag väletablerat, läkemedelskoncept. Det finns idag åtta godkända antisensläkemedel och mer än 60 i klinisk utveckling, främst inom andra sjukdomsområden men även några konkurrenter.

Utveckling

Lipisense har testats i prekliniska modeller med god effekt.
Initiala säkerhets- och tolerabilitetstester har genomförts utan anmärkning. Nästa steg är att genomföra de prekliniska säkerhetsstudier som krävs av regulatoriska myndigheter för initiering av tester i människa. Parallellt med dessa studier kommer godkänt material för klinisk prövning att utvecklas och tillverkas. Därefter väntas kliniska studier påbörjas under 2022. För marknadsgodkännande av Lipsense för FCS beräknas färre än 200 patienter ingå i det kliniska utvecklingsprogrammet. För en fas 3 studie i patienter med SHTG behövs uppskattningsvis cirka 500 patienter.

Befintliga behandlingar på marknaden

Konventionella läkemedel mot förhöjda triglyceridnivåer i blodet når sällan behandlingsmålen och är kopplade till återkommande bieffekter. Hos en del patienter med FCS är befintliga läkemedel overksamma. Fettsnål kost är ofta det enda behandlingsalternativet för patienter med särskilt stor risk. Några fall kan behandlas på specialklinik med lipidaferes, vilket liknar dialysrening av blodet. Denna behandling är ytterst kostsam och kräver stora resurser, tar flera timmar per tillfälle och måste upprepas flera gånger i veckan.

Nyheter

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma 2023 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 25 maj 2023

I dag, den 25 maj 2023, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning...

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 ...

17 maj, 2023, Pressmeddelande

Sista patient färdigbehandlad i Lipigons fas I-studie för behandling av svår hypertriglyceridemi

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar...