Lipigons vd om framtiden

Lipigons vd om framtiden: "Vår ambition är att bli världsledande inom lipidrelaterade sjukdomar"

Lipigon är en ledande aktör inom lipidforskning och utvecklar innovativa läkemedelsprojekt för att bekämpa fettrelaterade sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och metabola störningar. Som ett projektportföljbolag har de flera spännande projekt i pipelinen och genomför för närvarande en emission för att fortsätta sin framgångsrika utveckling. I en intervju berättar Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon, om bolagets styrkor, tillväxtmöjligheter och syn på läkemedelsutveckling.

Kan du ge en överblick över Lipigons nuvarande position?

”Efter snart ett år som kliniskt utvecklingsbolag arbetar vi nu med att fylla på kassan och är på väg mot klinisk fas II i Lipisense-projektet. Behovet av nya behandlingar för patienter med fettrelaterade sjukdomar är fortsatt stort och vårt forskningsområde är lika hett som tidigare. Under det gånga året har intresset för oss och våra program ökat markant tack vare de starka studieresultaten och den positiva data vi genererat i pågående kliniska prövningar. Vi är övertygade om att vi är gott rustade för att ta oss an nya utmaningar och avancera framåt både med Lipisense och våra övriga program.”

Vilka möjligheter ser du för Lipigon på kort och lång sikt?  

”Lipigon står inför flera möjligheter, den första av dem kommer redan under andra kvartalet i år då fas I i vårt Lipisense-program slutförs. Då kommer våra resultat att studeras noga av intresserade bolag. Under de kommande sex månaderna har vi ett spännande nyhetsflöde planerat kring Lipisense, med avslut av fas I och start av fas II som höjdpunkter. Ett starkt marknadsläge öppnar upp möjligheter för förvärv och utlicensiering, men det är viktigt att påpeka att vår nuvarande kapitalresningsprocess är vad som är viktigast för att genomföra fas II och skapa betydande värdebyggande för Lipisense-programmet framöver.” 

Hur ser du på utmaningarna för Lipigon i läkemedelsutveckling? 

”Läkemedelsutveckling är alltid en högriskbransch med många osäkerhetsfaktorer och regler som styr spelet. Men det vi vet är att vårt Lipisense-program är väl positionerat för att minimera riskerna. Vi har vetenskapligt stöd för målproteinet och sjukdomsfältet, samt läkemedelsteknologi som förbättrar våra chanser jämfört med ett genomsnittligt läkemedelsprogram. Dessutom har vår kliniska utvecklingsstrategi också utformats för att ytterligare minska risken.” 

Vad är Lipigons styrkor? 

”Lipigon har en stark kunskapsplattform inom forskningsfältet för fettrelaterade sjukdomar som bygger på över 50 års akademisk forskning. Dessutom har bolaget verifierad spetskompetens genom flera samarbeten med andra ledande bolag som AstraZeneca, HitGen, CombiGene och Secarna. Bolaget har även visat sin förmåga att sluta affärsuppgörelser. Lipigon har en erfaren laguppställning av entreprenörer, affärsutvecklare, läkemedelsutvecklare och forskare som kan sammanföra dessa styrkor och leda bolaget så att vi levererar på utsatta mål på ett innovativt och effektivt sätt.” 

Hur kommer Lipigon att utvecklas de närmsta åren?

”Lipigon kommer att fortsätta fokusera på fettrelaterade sjukdomar och har som ambition att bli ett världsledande forskningsbolag inom området. För att uppnå detta mål behöver vi en bredare pipeline och fler kliniska utvecklingsprogram som kan komma både från program initierade av oss själva eller program som vi förvärvar. Vi har redan identifierat ett antal program som kan vara av intresse för att bredda vårt utvecklingsprogram. En nyckelfaktor för oss blir att snabbt driva egna program från upptäckt och validering till säkerhetsstudier och vidare mot kliniska studier. Valideringsfasen i våra modeller blir också viktig för förvärvade program, även om en substans redan är i klinisk fas. Fler kliniska program kommer att kräva en mer avancerad och omfattande intern klinisk organisation. Vi hoppas att vi snart kommer att stärka upp vår kompetensmässiga kapacitet för att kunna hantera flera kliniska program i olika utvecklingsfaser.”

Vad gör Lipigon unikt bland mindre forskningsbolag och hur positionerar det bolaget för framgångar?

”Lipigon skiljer sig från många mindre forskningsbolag genom att ha en tydlig projektportfölj med fyra olika projekt i varierande utvecklingsfas baserade på olika målproteiner och läkemedelteknologier. Därmed ökar vi chansen till framgång genom att ha flera ben att stå på. Många andra bolag med akademiskt ursprung bygger kring en huvudsaklig upptäckt och ett huvudsakligt projekt, vilket kan öka risken för misslyckande om det projektet inte lyckas. Dessutom nyttjas vår kunskapsplattform maximalt genom att vi kontinuerligt initierar och vidareutvecklar nya innovationer. För att hålla vårt kontaktnät och vår kunskap à jour är det också viktigt för oss att delta på specialistkonferenser.”

Hur bidrar samarbetspartners till Lipigons innovationsprocess och riskminimering i läkemedelsutvecklingen?

”Vi är tydliga med var vår expertis ligger – inom lipidforskningen. Men vi är också ödmjuka och medvetna om att vi inte har expertis inom alla delar av läkemedelsutveckling. För att fortsätta vara innovativa och kunna kombinera nya läkemedelsteknologier med våra egna idéer om behandling av sjukdomar söker vi utvecklingspartners som kan komplettera oss. RNA-läkemedel, genterapi och avancerade utvecklingsplattformar kräver också expertis på spetsnivå och genom att samarbeta med partners som CombiGene, AstraZeneca, Secarna och HitGen når vi värdehöjande steg snabbare och till en mindre kostnad. På så sätt kan vi maximera vår kunskap och minimera riskerna i våra projekt.”

Nyheter

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma 2023 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 25 maj 2023

I dag, den 25 maj 2023, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning...

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 ...

17 maj, 2023, Pressmeddelande

Sista patient färdigbehandlad i Lipigons fas I-studie för behandling av svår hypertriglyceridemi

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar...