P4 ARDS

Projekt
P4 ARDS
Indikation
Andnödssyndrom
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas II
Fas III

Lipigons fjärde projekt avser att behandla andnödssyndrom, ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome), som inte är en lipidrelaterad sjukdom. Projektet startades baserat på den synergi som finns med Lipisense®-projektet.

Indikation

ARDS är ett livshotande tillstånd som är förknippat med förlust av lungfunktion, vilket ger upphov till ökad ytspänning och leder till kollaps av luftvägarna. Det finns en rad olika orsaker till ARDS, inklusive lunginflammation, sepsis och covid-19-viruset.

ARDS är en indikation med uttalat mycket höga medicinska behov på grund av den höga dödligheten och att tillståndet kräver lång intensivvård. Behandlingsalternativen, utöver respirator, är begränsade för ARDS.

Marknad

ARDS drabbar ungefär 500 000 patienter i USA, Europa och Japan varje år. Cirka 40 procent av ARDS-patienterna överlever inte. Det finns för närvarande ingen godkänd läkemedelsbehandling för patienter med ARDS.

Enligt en analys från WHO* är ARDS den främsta dödsorsaken bland covid-19 patienter.

Bolagets bedömning är att ARDS-projektet representerar en marknadsmöjlighet på flera miljarder USD.

Till marknad

Verkningsmekanism

Studier har visat att ANGPTL4-nivåerna är förhöjda hos patienter med ARDS och att nivåerna samstämmer med sjukdomens svårighetsgrad och dödlighet. Det handlar alltså om samma målprotein som Lipigon adresserar i Lipisense®-projektet och samma typ av RNA-läkemedel, som förväntas ha effekt.

ANGPTL4 är ett protein med två funktioner. Dels reglerar det blodfetter (vilket utnyttjas i Lipisense®-projektet) och dels påverkar det kärlfunktionen. Genom det senare kopplas ANGPTL4 till akuta lungskador, ARDS, beroende på virus eller bakterier.

ARDS är ett livshotande tillstånd som kan uppstå vid infektioner som omfattar lungan och innebär att vätska läcker ut i lungblåsornas minsta delar (alveolerna), vilket kan leda till akut andnöd. ANGPTL4 har i åtskilliga studier visats kunna reglera blodkärlens läckage. Lyckas man hämma proteinet leder det till förbättrad överlevnad. Denna verkningsmekanism är inte bara relevant för nu aktuella covid-19 utan även för säsongsinfluensan, andra virussjukdomar och bakteriella infektioner.

Teknologi

Lipigon har ett antal befintliga substanser att välja bland för P4. Valet kommer att baseras på lämplighet för inhalation och upptag i lungvävnad.

Partnerskap

Lipigon samarbetar sedan september 2020 med forskare från The Academic Respiratory Initiative for Pulmonary Health på Nanyang Technological University i Singapore och Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences i Kina.

Nanyang Technological University i Singapore har i flera publikationer visat att ANGPTL4 spelar en viktig roll vid lungskador. Proteinet var bland de mest signifikant uppreglerade generna i till exempel spanska sjukan 1928 och svininfluensan 2009.

Under detta samarbete ska Lipigons läkemedelsprojekt testas i etablerade modeller för både bakteriell och virulent lungskada, inklusive SARS-CoV-2.

En möjlighet framöver kan vara att inleda samarbete med ett bolag med expertis inom lungområdet.

Status för projektet

De substanser som ska utvärderas av Lipigons samarbetspartner kommer från Lipisense®-projektet och har därför redan testats och bevisats vara säkra och tolerabla. Efter lovande resultat i prekliniska studier är nästa steg att undersöka administreringsväg, verkningsmekanismer och eventuella bieffeker.

Vid tydlig effekt kommer bolaget att utvärdera möjligheterna till fortsatt utveckling. Parallellt kommer arbete att göras i förberedande syfte avseende administration av läkemedlet.

Vill du veta mer om projektets status? Läs intervjun med Masoumeh Matomedi, projektledare för projektet, där hon ger en inblick i hur projektet utvecklas.

 

* Källa: Syed Shahzad Hasan et al. Mortality in COVID-19 patients with acute respiratory distress syndrome and corticosteroids use: a systematic review and meta-analysis, Expert Rev Respir Med. 2020: 1–15.