Lipigon som investering

1. Bred och högteknologisk läkemedelsportfölj med en accelererad time-to-market strategi

 • Bolaget har fyra spännande läkemedelsprojekt med tydliga och realistiska vägar till marknad. Projekt 1–3 har en attraktiv klinisk utvecklingsväg med mätbar effekt redan i fas 1.
 • Bolagets läkemedelsprojekt fokuserar primärt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus, men på sikt har projekten möjlighet att rikta sig mot slutmarknader med så kallad Block-Buster potential.
 • Kliniska studier för särläkemedel är normalt mindre omfattande ur ett tids- och kostnadsperspektiv relativt utveckling av konventionella läkemedel.

2. Starka signalvärden från välrenommerade ägare och en kompetent styrelse samt ledning

 • Teckningsförbindelser från bolagets ledning, styrelse och största ägare förväntas uppgå till minst 6,0 SEKm samt tecknar lock-up. Totalt investerat kapital i bolaget uppgår till cirka 50 SEKm.
 • Bolagets grundare kommer teckna sig i stundande emission och bibehåller ett betydande ägande efter IPO samt har en tydlig vision att utveckla Lipigon till ett komplett läkemedelsbolag.
 • Kärnkompetensen i bolaget bygger på världsledande forskning inom lipidbiologi i över 50 år. Samarbeten med välrenommerade bolag så som AstraZeneca, HitGen, CombiGene och Secarna validerar bolagets höjd.

3. Lipigon agerar i ett uppmärksammat fält med hög M&A-aktivitet

 • Både RNA-läkemedel och genterapi är attraktiva samt lovande behandlingsmetoder.
 • Inom Lipigons område är det hög M&A-aktivitet med flera tonsättande affärer senaste åren, även i tidiga faser. Detta kan hänföras till ett ökat intresse för avancerade behandlingsformer kombinerat med en ökad medvetenhet hos big pharma för områdets kvarstående medicinska behov.
 • Attraktiva slutmarknader för de tre projekten som bolaget kontrollerar och som vardera minst uppgår till ett värde av minst 1 miljard US-dollar.

4. Stort och ökande medicinskt behov inom bolagets fettrelaterade sjukdomsområden

 • Lipigon adresserar initialt ett antal nischmarknader inom den totala marknaden för läkemedel inriktade på reglering av blodfetter. Dessa utgörs av mindre patientgrupper där behovet för nya läkemedel är stort.
 • Befintliga behandlingar är ofta av generell preventionskaraktär eller symptomlindrande. Ofta är dessa alternativ inte tillräckligt säkra och effektiva.
 • För en del av patienterna kvarstår enbart dietär behandling eller att rena bort blodfetter med dialys. Dessa behandlingar medför låg livskvalitet samtidigt som de inte bekämpar den underliggande orsaken till sjukdomen.

Nyheter

30 april, 2021, Pressmeddelande

Lipigon publicerar årsredovisning för 2020

Lipigon Pharmaceuticals AB publicerar bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

26 april, 2021, Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB

Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077, ("Bolaget") kallas härmed till årsstäm...

17 mars, 2021, Pressmeddelande

Vad är lipider och varför spelar de en sådan viktig roll för hälsan?

Lipider, eller fetter i vardagligt tal, har en livsviktiga funktioner i kroppen men i fel mängd och ...