Aktien

Handelsinformation

Lipigon Pharmaceuticals AB är noterat vid Nasdaq First North Growth Market. Lipigon har gett ut aktier i ett aktieslag. Kortnamnet för aktien är LPGO och ISIN-kod är SE0015382072.

Största aktieägare

 

Utveckling av aktiekapitalet

Per balansdagen 31 december 2023 uppgick det totala antal aktier till 126 422 281 med ett kvotvärde om cirka 0,11 SEK. Aktiekapitalet uppgick till 2 403 541 kronor. Samtliga aktier har röstetal 1. 

Tidpunkt Transaktion Antal stamaktier Ökning aktiekapital Investerat belopp (SEK)
2010-06-07 Bildande 50 000 50 000 50 000
2016-02-04 Nyemission 3 000 53 000 3 000
2016-05-12 Nyemission 5 301 58 301 503 505
2016-09-06 Nyemission 5 301 63 602 503 595
2016-12-19 Nyemission 10 600 74 202 500 320
2017-02-01 Nyemission 13 144 87 346 3 100 012
2018-01-19 Nyemission 9 000 96 346 1 800 000
2018-06-18 Nyemission 8 875 105 221 1 775 000
2019-05-08 Nyemission 28 059 133 280 7 996 815
2020-07-07 Nyemission 88 572 221 852 16 651 536
2020-08-28 Split 1:20 4 215 188 221 852 -
2020-08-28 Fondemission - 500 000 -
2020-12-02 Nyemission 295 858 33 339 3 000 000
2021-02-23 Nyemission 5 000 000 563 439 55 991 872
2022-06-21 Nyemission 10 511 526 1 184 519 22 599 781
2023-04-19 Nyemission 58 686 425 6 613 237 28 810 658
2023-05-04 Nyemission 1 084 797 122 243 532 554
2023-12-20 Nyemission 46 406 635 11 842 694 13 921 991
  Totalt 126 422 281 20 859 472 143 818 649


Teckningsoptionsprogram

Nedan följer en sammanfattning av bolagets optionsprogram per den 30 juni 2023. Vid fullt utnyttjande av samtliga optioner blir utspädningen av nuvarande aktieägare 106 %.

Program Innehavare Antal optioner Lösenpris Värde per tilldelad option Vola-tilitet, % Riskfri ränta, % Tecknings-rätt per option Teckning, år
Teckningsoptioner 2021/2024:1 Personal 365 700 26,3(l) 0,53 43,5 -0,32 1,06(l) 2024
Teckningsoptioner 2021/2024:2 Styrelse 220 800 26,3(l) 0,53 43,5 -0,32 1,06(l) 2024
TO3, aktieemission 2024 Övriga aktieägare 25 616 238 (ll) - - - 1 2024
Teckningsoptioner 2023/2027 Personal 7 380 000 (lll) Ej bestämt Ej bestämt Ej bestämt  1 2027
Totalt   84 815 214 - - - - - -

(l) Omräknat efter genomförd nyemission i enlighet med optionsvillkoren.

(ll) 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period om 10 handelsdagar från och med dagen efter att Bolaget genom pressmeddelande informerat om det sista patientbesöket i fas II- studien för Bolagets läkemedelskandidat Lipisense®, eller vid frånvaro av sådant meddelande, under perioden från och med den 6 maj 2024 till och med den 20 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,8 kronor.

(lII) 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som infaller omedelbart före erbjudande om förvärv av teckningsoptionerna, dock lägst aktiens kvotvärde.


Information om Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.