Marknad

Lipigon utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, där tillräcklig behandling för närvarande saknas eller är begränsad, och där det finns ett stort kvarvarande behov av nya och effektiva läkemedel.

Inledningsvis fokuserar Lipigon på utveckling mot avancerade sjukdomar eller genetiskt definierade patientsegment där det tidigt i den kliniska utvecklingen är möjligt att identifiera behandlingseffekt.

Genetisk stratifiering skapar förutsättningar för studier med färre patienter, tydligare behandlingseffekt och en kortare väg till marknadsgodkännande och därmed en minskad utvecklingsrisk.

Marknaden för läkemedel inriktade på reglering av blodfetter i de sju största marknaderna USA, Japan, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland (”7MM”) uppgick 2020 enligt Datamonitor till ett värde av cirka 6,6 miljarder USD. 2027 förväntas försäljningen i dessa marknader stiga till 13,9 miljarder USD

Stora behov, stora kostnader

Hjärt-kärlsjukdomar har länge varit den största orsaken till dödlighet och sjuklighet i västvärlden. Även i utvecklingsländer noteras en ökning av dessa så kallade vällevnadssjukdomar, allt i takt med en förhöjd levnadsstandard. Hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och fettrelaterade leversjukdomar är alla förknippade med störningar i kroppens hantering av fett, beroende på försämrad nedbrytning eller ofördelaktig fördelning av fetter mellan kroppens organ.

Hjärt-kärlsjukdomar orsakar 45 procent av alla dödsfall i Europa och är den sjukdom som orsakar flest dödsfall globalt. I många länder orsakar hjärt-kärlsjukdomar den enskilt största sjukvårdsutgiften. Lipigon adresserar ett antal nischmarknader inom den totala marknaden för läkemedel inriktade på reglering av fetter. Dessa marknader utgörs av mindre patientgrupper där behovet av nya läkemedel är stort.

Affärsmodell

Lipigon skapar värde för patienter och aktieägare genom att utveckla innovativa läkemedel för behandling av lipidrelaterade sjukdomar, i egen regi eller i partnerskap med andra läkemedelsbolag. För indikationer som kräver en stor sälj- och marknadsföringsorganisation planerar Lipigon att teckna kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag för att säkerställa den mest effektiva vägen till marknaden och kommersiella framgångar. Kommersiella avtal förväntas ge initial betalning vid avtalsteckning och löpande betalningar när viktiga milstolpar uppnås under utvecklingen samt royaltyintäkter vid försäljning av läkemedlen. För kommersialisering av specialistläkemedel har Lipigon möjligheten att välja att själva sköta marknadsföring inom vissa områden, där antalet förskrivande läkare är begränsat.

Strategi

Lipigons strategi är att utveckla en bred portfölj av läkemedelskandidater för lipidrelaterade sjukdomar. Initialt ligger fokus på avancerade sjukdomar eller genetiskt definierade patientsegment (genetisk patientstratifiering) där det tidigt i den kliniska utvecklingen är möjligt att utläsa behandlingseffekten. Det skapar förutsättningar för studier med färre patienter, och kortare tid och lägre utvecklingskostnader till marknadsgodkännande, vilket innebär en minskad utvecklingsrisk.

Lipigon har i några fall möjlighet till särläkemedelstatus för att minska utvecklingsrisken och skapa förutsättningar för marknadsexklusivitet och en attraktiv prissättning. På sikt finns det möjlighet att utveckla indikationsområdet till behandling av breda folksjukdomar, som orsakas av dyslipidemi (vanliga blodfettsrubbningar) för prevention av hjärt-kärlsjukdomar, typ-2 diabetes och/eller leverförfettning, med samma läkemedel.

Bolaget har även för avsikt att varsamt utöka sin projektportfölj genom nya utvecklingsprojekt från egen forskning och/eller genom förvärv av relevanta läkemedelsprojekt. För närvarande pågår aktiviteter i båda riktningarna. Den affärsstruktur som eftersträvas innebär att Lipigon äger projekten och att partnerföretag delar eventuella framtida intäkter.