Valberedning

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Denna instruktion föreslås gälla till dess en senare kommande stämma beslutar om ändring av denna instruktion. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

 • Ordförande vid årsstämma,
 • Antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
 • Ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
 • Arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
 • I förekommande fall, val av revisor,
 • Arvode till revisor, och
 • Eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen.
 • Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman, i relevanta fall.

Valberedningen inför Årsstämma 2023 består av:              

 • Mattias Eriksson, Partnerinvest Övre Norrland AB samt mandat från Fort Knox Förvaltning AB
 • Fredrik Lindgren, Magbaleo AB
 • Urban Paulsson, Nylof Holding AB
 • Lars Öhman, styrelseordförande i Lipigon Pharmaceuticals samt styrelseledamot i Kubator Therapeutics AB 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det till valberedningens ordförande, Mattias Eriksson, via e-post till mattias@partnerinvestnorr.se, eller per telefon 0705-39 39 98. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 mars 2023.