Valberedning

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. Denna instruktion föreslås gälla till dess en senare kommande stämma beslutar om ändring av denna instruktion. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

 • Ordförande vid årsstämma,
 • Antal bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
 • Ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen,
 • Arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
 • I förekommande fall, val av revisor,
 • Arvode till revisor, och
 • Eventuella förändringar i instruktioner för valberedningen.
 • Vid annan bolagsstämma än årsstämma ska valberedningens förslag omfatta det eller de val som ska förekomma vid stämman, i relevanta fall.

Valberedningen inför Årsstämma 2024 består av:              

 • Mattias Eriksson, representerar Fort Knox Förvaring AB
 • Fredrik Lindgren, representerar Rekonstructa AB
 • Jan Wahlström, representerar Magbaleo AB
 • Lars Öhman, styrelseordförande i Lipigon Pharmaceuticals samt styrelseledamot i Kubator Therapeutics AB 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det till valberedningens ordförande, Jan Wahlström, via e-post till janwahlstrom@icloud.com, eller per telefon 073 232 39 26. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 mars 2024.