Lipigon som investering

Information om Lipigon och nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2
- Teckningsperiod 4-15 december 2023

1. Bred och högteknologisk läkemedelsportfölj med en kort time-to-market

 • Lipigon utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, där tillräcklig behandling för närvarande saknas eller är begränsad, och där det finns ett stort kvarvarande behov av nya och effektiva läkemedel.
 • Inledningsvis fokuserar Lipigon på utveckling mot avancerade sjukdomar, nischsjukdomar eller genetiskt definierade patientsegment där det tidigt i den kliniska utvecklingen är möjligt att identifiera behandlingseffekt. Det skapar förutsättningar för studier med färre patienter, och kortare tid och lägre utvecklingskostnader till marknadsgodkännande, vilket innebär en minskad utvecklingsrisk.
 • I några fall finns möjlighet till särläkemedelsstatus för att minska utvecklingsrisken och skapa förutsättningar för marknadsexklusivitet och en attraktiv prissättning.
 • På sikt finns det möjlighet att utveckla indikationsområdet till behandling av vanligare sjukdomar som orsakas av rubbad fetthantering.

2. Stort och ökande medicinskt behov inom Lipigons fettrelaterade sjukdomsområden

 • Hjärt-kärlsjukdomar har länge varit den största orsaken till dödlighet och sjuklighet i västvärlden. Även i utvecklingsländer noteras en ökning av dessa så kallade vällevnadssjukdomar, allt i takt med en förhöjd levnadsstandard.
 • Lipigon siktar initialt på ett antal nischmarknader inom den totala maknaden för läkemedel inriktade på reglering av fetter. Dessa utgörs av mindre patientgrupper där behovet av nya läkemedel är stort.
 • Befintliga behandlingar räcker inte till. För många sjukdomar saknas behandlingar som är tillräckligt säkra eller effektiva.

3. Heta forskningsfält med hög M&A-aktivitet

 • Lipigon befinner sig i forskningens framkant inom världens största sjukdomsområde. Samarbeten med välrenommerade bolag så som AstraZeneca, HitGen, CombiGene och Secarna validerar bolagets vetenskapliga höjd.
 • Inom Lipigons område är det hög M&A-aktivitet med flera tonsättande affärer senaste åren, även i tidiga faser. Detta kan hänföras till ett ökat intresse för avancerade behandlingsformer kombinerat med en ökad medvetenhet hos big pharma för områdets kvarstående medicinska behov.
 • De tre projekten som bolaget kontrollerar har attraktiva slutmarknader som vardera minst uppgår till ett värde av minst 1 miljard US-dollar

4. Välrenommerade ägare och en kompetent ledning och styrelse

 • Lipigons ledning har över 100 års samlad erfarenhet av läkemedelsutveckling och bolagsstyrning av biotech-bolag. Lipigon har stor kompetens inom tidig utveckling, klinisk utveckling, affärsutveckling och finansiella frågor.
 • Styrelsen har hög vetenskaplig kompetens och omfattande erfarenhet av läkemedelsutveckling, affärsutveckling, finansieringsfrågor, affärsjuridik och entreprenörskap inom life science.