Marknad: Dyslipidemi (P3)

Lipigons tredje projekt syftar till att bota dyslipidemi, allmänna blodfettsrubbningar. Projektet delar samma behandlingsmål som P1 Lipisense®, det vill säga att sänka förhöjda nivåer av triglycerider i blodet men riktar sig mot mycket större indikationer. Behandlingen fokuserar på att hjälpa patienter som har en störd blodfettsomsättning trots behandling med konventionella blodfettssänkare, exempelvis statiner, vilket utgör cirka 70 procent av de som drabbas. Sedan cirka 30 år tillbaka har statiner varit standardbehandlingen av dyslipidemi och statinen Lipitor var länge världens mest sålda läkemedel och uppnådde 2006 en toppförsäljning på närmare 13 miljarder USD. Lipigons bedömning, baserat på detta och liknande läkemedel, är att detta läkemedel har Block-Buster potential, dvs den årliga försäljningen bör kunna uppgå till minst 1 miljard US-dollar.

Lipigons strategi är att utveckla läkemedlet för behandling i första hand av höga triglyceridnivåer där endast sänkning av triglyceridnivåer behöver visas för marknadsgodkännande, vilket skulle möjliggöra mindre kliniska studier och kortare tid till marknaden. När detta uppnåtts skulle läkemedlet kunna vidareutvecklas för att minska risk för hjärt-kärlsjukdom. Studier för sådana breda indikationer skulle kunna kräva tiotusentals patienter, det vill säga väsentligt större resurser, även om genetisk patientstratifiering har potential att väsentligt reducera studiernas storlek.

Lipigon har tidigare, under två års tid, samarbetat med AstraZeneca för att utveckla ett testsystem som effektivt kan sålla bort oönskade substanser vid screening av substanser som aktiverar LPL (proteinet lipoproteinlipas, LPL, som är viktigt för fettregleringen i blodet eftersom dess uppgift är att bryta ner triglyceriderna i blodet).  Detta möjliggjorde att Lipigon kunde ingå samarbetssamtal och starta en DEL-screening med det välrenommerade DEL-screeningsbolaget HitGen i maj 2020.

HitGen är ett världsledande bolag inom DEL-teknologi (DNA-encoded chemical libraries). DEL används för att identifiera småmolekyler som binder till målproteiner där det tidigare varit mycket svårt att hitta läkemedelskandidater. DEL-teknologin tillåter screening av tusentals gånger fler substanser (upp emot hundratals miljarder substanser) jämfört med traditionella screeningteknologier.

HitGen har samarbeten med flera av de världsledande läkemedelsbolagen, bland annat Merck, Pfizer, Johnson & Johnson och Sanofi. Samarbetsavtalet innebär att bolagen arbetar tillsammans med att identifiera och utveckla läkemedelskandidater fram till prekliniska säkerhetsstudier. Lipigon är ansvarigt för det prekliniska- och kliniska utvecklingsarbetet, samt för att utlicensiera läkemedelskandidater, varvid HitGen får en del av Lipigons framtida intäkter.

Lipigon och HitGen har tillsammans identifierat småmolekyler som aktiverar LPL, ett enzym som spelar en central roll i nedbrytningen av fetter i blodet. Dessa småmolekyler kan bli utgångspunkter för nya läkemedelskandidater mot blodfettsrubbningar och hjärt-kärlsjukdomar.

En småmolekyl gör att behandlingen kan ges i tablettform. För indikationer där flera miljoner patienter ska behandlas livslångt för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom är tabletter det föredragna administreringssättet. Enligt bolagets bedömning, baserat på liknande läkemedel, finns blockbuster-potential, det vill säga den årliga försäljningen bör kunna uppgå till minst 1 miljard US-dollar.

För att bedöma försäljningspotentialen för behandling av patienter med höga triglyceridnivåer kan följande räkneexempel användas: 5 procent marknadsandel uppnås av bedömda 5 miljoner patienter med mycket höga triglyceridnivåer. Den årliga behandlingskostnaden för varje patient bedöms till 6 000 USD. Detta skulle resultera i en omsättning om cirka 1,5 miljarder USD.

Försäljningspotential för prevention av hjärt-kärlsjukdom kan tydliggöras enligt samma principer som ovan: en marknadsandel om 2 procent av ett bedömt antal om 135 miljoner patienter med förhöjda triglyceridnivåer. Den årliga behandlingskostnaden för varje patient bedöms till 2 000 USD. Detta skulle resultera i en omsättning om cirka 5,4 miljarder USD.

Till patent

Befintliga behandlingar på marknaden

Enzymet LPL är ett välstuderat protein. Ofta är det störningar i LPL-systemet som ger upphov till de allvarligaste formerna av hypertriglyceridemi. Det finns idag ett starkt vetenskapligt och kliniskt stöd för att en ökning av LPL- aktiviteten minskar risken för kranskärlssjukdom. Genetiska studier visar att LPL och målproteinet i Projekt 1 (ANGPTL4) är de bästa målproteinerna i jämförelse med andra etablerade målproteiner. Trots detta finns det i dagsläget inget läkemedel som direkt påverkar LPL. Behovet av den här typen av blodfettssänkare blir tydligt vid analys av Big Pharmas M&A-aktiviteter inom området under de senaste åren.

Relevanta strukturaffärer

Läkemedelsprojekt för ett etablerat läkemedelsmål som LPL, och dess regulatorer, som baseras på underliggande stark vetenskap inom klinisk, genetisk och grundläggande forskning har goda möjligheter till tidiga partnerskap. Detta stärks av det stora medicinska behovet och den kommersiella potentialen som finns inom sjukdomsområdet.

Astra Zeneca inlicensierade exempelvis nyligen en småmolekyl, PCSK9-hämmare, för oral behandling av dyslipidemi. Detta projekt är endast i preklinisk fas. Transaktioner inom området brukar i allmänhet innebära cirka 10–50 MUSD för preklinisk fas i initial betalning samt många miljarder dollar i milstolpbetalningar och royaltybetalningar på upp till tvåsiffriga procenttal av omsättningen.

  • Staten Bio och Novo Nordisk ingick 2018 ett samarbetsavtal för ett prekliniskt dyslipdemi-projekt. Avtalet innebär att Staten Bio skulle kunna erhålla upp till 486 MUSD i utbetalningar.
  • Novartis betalade 9,7 miljarder US-dollar i november 2019 för att förvärva Medicines Company. Målbolagets främsta tillgång var inclisiran, en PCSK9-hämmare för sänkning av LDL-kolesterol som befann sig i fas III vid förvärvet.