Revisionsutskott

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgifter är att övervaka Lipigons finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i dess interna kontroller, internrevision och riskhantering samt informera sig om revision av årsredovisning och delårsrapporter, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet samt därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller andra tjänster än revisionstjänster åt Lipigon.

Revisionsutskottet ska vidare bistå valberedningen vid förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Utskottet har återkommande kontakter med Lipigons revisorer.

I revisionsutskottet ingår Eva Pinotti Lindqvist (ordförande), Jessica Martinsson, och Urban Paulsson. Utskottet uppfyller aktiebolagslagens krav på oberoende samt redovisnings- och revisionskompetens.