P4 CAP

Lipigons projekt 4 avser att behandla och förebygga lungskada i samband med samhällsförvärvad lunginflammation, CAP (Community Acquired Pneumonia), ett tillstånd som inte är en lipidrelaterad sjukdom. Läkemedelskandidaten är en antisense-oligonukleotid riktad mot målproteinet ANGPTL4 (ANGPTL4 ASO), på samma sätt som i bolagets Lipisense®-projekt, P1.

Befintlig och framtida kunskap, tekniska plattformar och prekliniska data från Lipisense®-projektet kan nyttjas i P4 vilket möjliggör förkortade utvecklingstider och effektivare resursnyttjande.   Detta bidrar inte bara till en kostnadseffektiv forskningsprocess utan ökar även chanserna för framgång genom att tillämpa beprövade strategier på nya terapeutiska områden.

Indikation

Lunginflammation är en av de vanligaste anledningarna till sjukhusinläggning och kan leda till komplikationer såsom andnödssyndrom, ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome), ett livshotande tillstånd som är förknippat med en minskning av lungfunktion. Denna minskning är konsekvensen av alveolit, som orsakar vätskeansamling i lungornas alveoler och därmed försvårar syreupptagningen. Lipigon inriktar sig initialt på behandling av CAP-patienter som behöver syrgastillförsel vid sjukhusvård. Behandlingen avser att stödja läkeprocessen, förkorta tiden för syrgasterapi, påskynda utskrivningsprocessen från sjukhus, förhindra utveckling till ARDS samt att minska dödligheten.

ARDS är en indikation med uttalat mycket höga medicinska behov på grund av den höga dödligheten och behovet av lång intensivvård. Förutom respiratorbehandling är alternativen för ARDS begränsade, varför det är av stort värde att förebygga utvecklingen från lunginflammation till ARDS och förkorta sjukhusvistelse och behov av syrgasterapi. ARDS kan orsakas av flera faktorer, däribland sepsis och virusinfektioner som covid-19-viruset, vilket öppnar upp för ytterligare möjliga framtida indikationer.

ANGPTL4 ASO kan även ha potential för andra lungrelaterade behandlingsindikationer. Förhöjda ANGPTL4-nivåer har observerats hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), där de är förknippade med nedsatt lungfunktion och inflammation. Flera studier har också visat att ett ökat uttryck av ANGPTL4 leder till en sämre prognos för patienter med vissa typer av lungcancer, medan en nedreglering av ANGPTL4 hämmar tumörtillväxt.

Marknad

I USA, Europa och Japan drabbas 4–5 miljoner människor av CAP och ungefär 500 000 människor av ARDS varje år. För behandling av CAP används främst antibiotika (vid bakteriell lunginflammation). Bland sjukhusinlagda CAP-patienter ligger dödligheten på ungefär 8 procent. För ARDS är motsvarande siffra cirka 40 procent. För närvarande finns det ingen godkänd läkemedelsbehandling för patienter med ARDS.

Utifrån bolagets analys representerar CAP-projektet en marknadsmöjlighet värd flera miljarder USD.

Till marknad

Verkningsmekanism

Studier har visat att ANGPTL4-nivåerna är förhöjda hos patienter med ARDS och att dessa nivåer korrelerar med sjukdomens svårighetsgrad och dödlighet. Liksom P1, Lipisense®, är målproteinet i CAP-projektet ANGPTL4, och man använder samma typ av nukleinsyraläkemedel, vilket förväntas ge effekt.

ANGPTL4 är ett protein med två funktioner. Dels reglerar det blodfetter (vilket nyttjas i Lipisense®-projektet) och dels påverkar det kärlfunktionen. Genom det senare kopplas ANGPTL4 till akuta lungskador. I åtskilliga studier har ANGPTL4 visat sig kunna öka läckaget i lungornas blodkärl, vilket bidrar till utvecklingen av inflammationsdriven lungskada. Verkningsmekanismen för detta är ännu inte helt klarlagd, men forskningsarbete pågår både internt och med samarbetspartners. Noterbart är att effekten är oberoende av grundorsaken till inflammationen, vilket möjliggör behandling med ANGPTL4 ASO hos patienter med lunginflammation utan att man har identifierat infektionskällan. Att hämma detta protein har potential att kunna förbättra överlevnaden.

Teknologi

Lipigon har möjlighet att välja bland ett antal befintliga substanser för CAP-projektet, där valet kommer att baseras på lämplighet för inhalation och upptag i lungvävnad. Samtliga kandidater är av typen Locked Nucleic Acid (LNA) gapmer, vilka har visats vara särskilt väl anpassade för användning inom humanmedicin, tack vare god varaktighet i kroppen och förmåga till effektiv nedtryckning av målproteinsyntes. 

Partnerskap

Lipigon samarbetar sedan september 2020 med forskare från The Academic Respiratory Initiative for Pulmonary Health på Nanyang Technological University i Singapore och Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences i Kina.

Nanyang Technological University i Singapore har i flera publikationer visat att ANGPTL4 spelar en viktig roll vid lungskador. Proteinet var bland de mest signifikant uppreglerade generna i till exempel spanska sjukan 1918 och svininfluensan 2009.

Under detta samarbete har Lipigons läkemedelsprojekt testats i etablerade modeller för både bakteriell och virusorsakad lunginflammation med lovande resultat.

En möjlighet framöver kan vara att inleda samarbete med ett bolag med expertis inom lungområdet. Som ett första steg har Lipigon initierat diskussioner med bolag som tillhandahåller lösningar för inhalation av läkemedel.

Status för projektet

De substanser som ska utvärderas av Lipigons samarbetspartner kommer från Lipisense®-projektet. Det ger projektet tillgång till substanser som redan har bekräftats vara säkra och tolerabla genom tidigare tester. Med utgångspunkt i de lovande resultaten från de prekliniska studierna, är CAP-projektets nästa steg att undersöka administreringsväg, verkningsmekanismer och eventuella bieffekter.

Baserat på dessa resultat, kommer bolaget att överväga framtida utvecklingsvägar. Parallellt kommer arbete att göras i förberedande syfte avseende administration av läkemedlet.