Bolagsordning

Bolagsordning i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077

§1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Lipigon Pharmaceuticals AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedel för patienter med blodfettsrubbningar och andra metabola sjukdomar och därmed förenlig verksamhet.

§3 Styrelsens säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Umeå kommun. Bolagsstämma får hållas i Umeå samt Stockholm stad.

§4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 126 422 281 och högst 505 689 124.

§6 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter, vilka utses på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7 Revisorer

Bolaget skall ha en (1) revisor. Till revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§8 Årsstämma

Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall bolaget hålla årsstämma. På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt (i förekommande fall) styrelsens yttrande enligt aktiebolagslagen 18 kap 4.
 7. Beslut om
  a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Beslut om antal styrelseledamöter.
 9. Beslut om antal revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall).
 10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och
 11. Val av styrelseledamöter och revisorer samt, i förekommande fall, eventuella
 12. Beslut i annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

§9 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till ordinarie eller extra stämma där ändring av bolagsordningen ska behandlas: tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra stämma: tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§10 Deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman skall göra anmälan därom till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari - 31 december.

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.