P3 Dyslipidemi

Projekt
P3 Dyslipidemi
Indikation
Dyslipidemi
Forskning
Preklinik
Fas I
Fas II
Fas III

Projekt 3 riktar in sig på dyslipidemi, det vill säga allmänna blodfettsrubbningar som kvarstår trots konventionell behandling med till exempel LDL-kolesterolsänkande statiner.

Dyslipidemi är en kraftigt bidragande riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. I dag förhindras inte alla hjärt-kärlsjukdomsfall trots att de uppsatta behandlingsmålen nåtts avseende blodfetter, blodtryck och glukoskontroll vid diabetes.

Indikation

Den tänkta patientgruppen utgörs av patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom och patienter som inte når sina behandlingsmål med standardbehandling. Även SHTG (se P1) är en möjlig och viktig indikation för P3.

Marknad

Sedan cirka 30 år tillbaka har statiner varit standardbehandlingen av dyslipidemi och statinen Lipitor var länge världens mest sålda läkemedel och uppnådde 2006 en toppförsäljning på närmare 13 miljarder USD. Lipigons bedömning, baserat på detta och liknande läkemedel, är att detta läkemedel har Block-Buster potential, dvs den årliga försäljningen bör kunna uppgå till minst 1 miljard US-dollar.

Till marknad

Verkningsmekanism

Lipoproteinlipas, LPL, är ett väl validerat målprotein för lipidrelaterade sjukdomar, det vill säga sjukdomar som beror på störningar i hur fetter hanteras i kroppen. LPL är ett enzym som spelar en central roll i nedbrytningen av fetter i blodet. Genom att öka aktiviteten av LPL sänker man triglyceridnivåerna och ökar halterna av "det goda" HDL-kolesterolet. Detta minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

Lipigon samarbetar med det välrenommerade DEL-screeningsbolaget HitGen för att identifiera småmolekyler som aktiverar LPL och lämpar sig som läkemedelskandidater.

Teknologi

DEL-teknologi (DNA-encoded chemical libraries) är en mycket effektiv teknik som gör det möjligt att screena tusentals gånger fler substanser än traditionella screeningteknologier – upp emot hundratals miljarder substanser. Teknologin har visat sig vara mycket verksam i sökandet efter småmolekyler som är effektiva mot komplicerade målproteiner.

Fördelen med småmolekyler är att behandlingen kan ges i tablettform. För indikationer som omfattar flera miljoner patienter som ska få livslång behandling för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom är tabletter det mest praktiska och eftersträvansvärda administreringssättet.

Läkemedel bestående av selektiva, LPL-bindande småmolekyler mot höga blodfetter finns i dagsläget varken tillgängliga för patienter och är inte heller under utveckling.

Partnerskap

Lipigon samarbetade under två års tid med AstraZeneca för att utveckla ett testsystem som effektivt kan sålla bort oönskade substanser vid screening av substanser som aktiverar lipoproteinlipas (LPL). Detta möjliggjorde att bolaget att Lipigon kunde ingå ett samarbetssavatal med det välrenommerade DEL-sceeningsbolaget HitGen i 2020 och starta en DEL-screening tillsammans.

HitGen har samarbeten med flera av de världsledande läkemedelsbolagen, bland annat Merck, Pfizer, Johnson & Johnson och Sanofi.

Samarbetsavtalet med HitGen innebär att bolagen arbetar tillsammans med att identifiera och utveckla läkemedelskandidater. Lipigon ansvarar därefter för det prekliniska och kliniska utvecklingsarbetet samt för att utlicensiera läkemedelskandidater, och HitGen får en del av Lipigons framtida intäkter för respektive projekt.

Status för projektet

Lipigon och HitGen identifierade under 2022 småmolekyler som aktiverar LPL och som kan bli utgångspunkter för nya läkemedelskandidater mot blodfettsrubbningar och hjärt-kärlsjukdomar.

Härnäst kommer Lipigon att använda sig av den internt uppbyggda valideringsplattform som togs fram i samarbetet med AstraZeneca där effekten av de upptäckta småmolekylerna kan utvärderas. I de fall Lipgon väljer att gå vidare med en substans så licencierar Lipigon rättigheterna att utveckla och kommersialisera dem från HitGen.

Lipigon har utvecklat samarbetet med HitGen till att gälla ytterligare ett målprotein inom liknande indikationsområde och även förlängt det befintliga avtalet.