Pressmeddelanden och nyheter

Analysguiden: Lipigon är numera ett kliniskt forskningsbolag

Lipigon har erhållit godkännande från Läkemedelsverket att starta klinisk prövning av Lipisense, efter att ha presenterat en tillfredställande säkerhetsprofil i det prekliniska arbetet. Analysguiden sätter ett motiverat värde om 11,6 (12,6) kronor på Lipigon.

Nedan följer utdrag ur Analysguidens analys. För hela analysen se bifogad pdf samt länkar nedan.

Efter att Lipigon presenterat en tillfredställande säkerhetsprofil i det prekliniska arbetet med bolagets lipidsänkande läkemedelskandidat Lipisense erhölls godkännande om start av klinisk prövning från Läkemedelsverket i onsdags förra veckan. Det prekliniska arbetet bestod av fyra säkerhetsstudier med Lipisense. Utöver god säkerhetsdatalyckades bolaget även utläsa effektmått, där Lipisense sänkte triglyceridnivåerna i djur på ett dosberoende sätt.

Viktiga avläsningar under 2022

Lipigon planerar att inleda fas I-studien under andra kvartalet 2022 och behandla den första patienten redan i juni. CTC i Uppsala är kontrakterad för att utföra studien.

Syftet med fas I-studien är främst att utvärdera säkerhetsparametrarna toxicitet (grad av giftighet) och farmakokinetik (upptag i kroppen). Utöver det är förväntningarna att kunna utläsa ytterligare biomarkörer, såsom triglycerider, vilket kan vara möjligt eftersom halveringstiden med Lipisense är mycket lång. Utläsningen av såväl effekt som säkerhetsdata förväntas redan under fjärde kvartalet 2022 för SAD-studien, en viktig trigger för aktien. Merparten av effektdata förväntas utläsas i studiens senare del (MAD) under 2023. Beräknad top line-data för fas I-studien är under första halvåret 2023.

Aviserar 90 procent garanterad företrädesemission
Den 3 maj aviserade Lipigon om en företrädesemission. Teckningskursen är fastställd till 2,15 kronor och omfattar en nyemission om högst 11,7 miljoner nya aktier (~55 procent utspädning). Emissionen är garanterad till 90 procent via teckningsåtaganden samt garantiåtaganden och väntas inbringa en nettolikvid om 21,2 MSEK. Vi är klart positiva till att fas 1-studien nu är finansierad men villkoren var sämre än vi räknat med i vår kalkyl.

Justerat motiverat värde efter större utspädning
Godkännandet från Läkemedelsverket om klinisk prövning medför att vi justerar upp vår sannolikhet i prekliniskt stadie till 100 procent. Gällande emissionen hade vi räknat med en större emission för att finansiera hela fas 1-studien men samtidigt till bättre villkor. Vi räknar med att emissionen blir fulltecknad och efter justering för utspädningen sänks vårt motiverade värde i basscenariot till 11,6 (12,6) kronor. Vårt värderingsintervall uppgår till 3,3-18,8 kronor.

Hela analysen bifogas detta pressmeddelande och finns även på lipigon.se samt aktiespararna.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.