Pressmeddelanden och nyheter

Analysguiden: Lipigon närmar sig kliniska studier

Lipigon har slutfört preklinisk fas och skickat in klinisk prövningsansökan till Läkemedelsverket, en viktig milstolpe för bolaget. Analysguiden sätter ett motiverat värde om 12,6 kronor på Lipigon. Samtidigt lyfts flera positiva faktorer som kan bidra till ett positivare scenario framöver.

Nedan följer utdrag ur Analysguidens analys. För hela analysen se bifogad pdf samt länkar nedan.

Miljardaffärer i Lipigons fält

Analyshusets värdering baseras på att Lipigon ingår en licensaffär under 2025 med en större läkemedelsaktör efter proof-of-concept-studie på människa. Sedan den senaste analysen i december har aktien likt många andra forskningsbolag handlats svagt. Analyshuset lyfter dock fram att under denna tid har ett flertal miljardaffärer aviserats inom Lipigons fält, klinisk prövningsansökan har skickats in och bolaget har så här långt hållit tidsplanen. I Analyshusets rimliga scenario ses ett motiverat värde om 12,6 kr och i ett optimistisk scenario 21,5 kr. I ett pessimistiskt scenario, där teknologivärdet för P2-P4 uppskattats och en justerad kassa inräknats, ses ett värde om 3,1 kr.

Lipisense tar nästa steg mot test på människa

Efter att Lipigon nu slutfört samtliga prekliniska säkerhetsstudier har klinisk prövningsansökan inskickats till Läkemedelsverket, en viktig milstolpe för bolaget. Förutsatt att beskedet är positivt förväntar sig Lipigon att inleda fas I-studien under andra kvartalet 2022. Syftet med fas I-studien är främst att utvärdera säkerhetsparametrarna toxicitet (grad av giftighet) och farmakokinetik (upptag i kroppen).

Tidiga effektdata kan utgöra trigger

Lipigon planerar att inleda fas I-studien med Lipisense under andra kvartalet 2022 på friska frivilliga patienter. Studiens andra del, MAD, kommer även inkludera ett litet antal typ 2-diabetiker, med förhöjda triglyceridnivåer. En trigger för läkemedelsbolag är när effektdata utläses, vilket vanligtvis genomförs i en proof-of-concept fas II-studie. Lipigon har förväntningar om att kunna få ut effektdata redan från fas 1-studiens SAD-del (engångsdosering) under fjärde kvartalet 2022. Om Lipigon lyckas utläsa effektdata, och kan visa att Lipisense är effektiv på att sänka triglycerider i människa samt säker, utgör det en trigger för aktien och en riskreducering för Lipisense-projektet.

Prioriterad patentansökan för Lipisense godkänns

Under inledningen av mars aviserade Lipigon att bolaget fått godkännande av det amerikanska patentverket, US Patent and Trademark Office (USPTO), för snabb hantering av Lipisense patentansökan i USA. Det innebär att ansökan garanteras att bli granskad och bedömd inom 12 månader. Patentskydd är en förutsättning och en viktig pusselbit inför diskussioner med potentiella intressenter av Lipisense.

Genbaserad studie ger ytterligare stöd

Lipisense har ANGPTL4 som målprotein och valet av ANGPTL4 gentemot konkurrenters måltavlor har erhållit stöd i ett flertal publicerade studier. I slutet av februari 2022 publicerades en ny studie i tidskriften PLOS Biology där författarna genom en helgenom-studie (genome-wide association study) använt stora genetiska databanker för att undersöka den genetiska kopplingen mellan olika lipid-modifierande targets och kranskärlssjukdom (CAD) samt typ 2-diabetes. En stor genetikstudie visar att Lipigons målprotein för läkemedelskandidaten Lipisense, ANGPTL4, är det effektivaste målet att rikta in sig på vid behandling av kranskärlssjukdom och typ 2-diabetes. Vidare visar studien att enzymet lipoproteinlipas, LPL, som Lipigons dyslipidemiprojekt adresserar, är det näst bästa målet att utveckla läkemedelskandidater mot.

Hela analysen bifogas detta pressmeddelande och finns även på lipigon.se samt aktiespararna.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.