Pressmeddelanden och nyheter

Emergers: Avslutade prekliniska studier viktigt steg mot avgörande effektmått 2022

Nedan följer utdrag ur Emergers analys. För hela analysen se bifogad pdf samt länk nedan.

Med framgångsrikt slutförande av den sista prekliniska studien för den blodfettssänkande kandidaten Lipisense står Lipigon nu på tröskeln till fas I med goda chanser till tidiga effektmått redan under andra halvåret 2022. Det öppnar då möjligheten till utlicensiering på en internationell arena där vi sett ökande intresse för Lipigons nisch och licensaffärer i miljardklassen under vintern. Efter en översyn av vår modell och en något uppjusterad sannolikhet att nå marknad för Lipisense, fortsätter vi se hög potential för aktien med stöd av både insiderköp och förväntan om ett händelserikt 2022.

Fas I nästa steg för Lipisense

Lipigon har nu avslutat de sista prekliniska säkerhetsstudierna för sitt blodfettssänkande projekt Lipisense, vilket innebär att man är redo att ansöka om kliniska prövningar. De prekliniska studierna visade att Lipisense tolererades väl i höga doser och det är särskilt värt att notera att studien kunde visa en betydande dosberoende sänkning av blodfettet triglycerid, vilket utgör själva kärnan i att både kunna licensiera ut och få ett läkemedel godkänt i framtiden. Nästa steg, efter ansökan om tillstånd till Läkemedelsverket, är fas I-studien med Lipisense, på friska frivilliga samt en liten grupp typ 2-diabetiker, med förväntad start under Q2 i år.

Stöd för riskjusterat värde på 20 SEK per aktie för Lipisense

I takt med att Lipigon fortsatt göra framsteg med Lipisense har det blivit motiverat att se över vår värderingsmodell. Tillsammans med framgångsrikt slutförda prekliniska studier, som ökat sannolikheten att nå marknad från 11% till 12% i vår modell, motiverar det en justering av vårt beräknade värde för P1 Lipisense från 16-19 SEK till 20 SEK per aktie. Samtidigt noterar vi att vår ursprungliga förväntan om Proof of Concept i sjukdomsmodeller för P4 för ARDS under H2 2021, och därmed följande möjlighet till utlicensiering, inte materialiserats i den omfattning vi förväntat. På samma sätt har arbetet med P3 inte genererat ett sådant nyhetsflöde att det motiverar något en meningsfull plats i substansberäkningen, varför vi väljer att betrakta dessa två projekt som optioner tills vidare.

Förväntan om händelserikt 2022

Aktien har dock gått förvånande svagt i ljuset av framstegen med Lipisense. Bolagets teckningsperiod TO1 har en nyttjandekurs på 14,60 SEK i april 2022, vilket är mer än 100% över dagens nivå och kan därför inte förväntas inbringa några pengar till bolaget. Kassan på 40 MSEK vid Q3 2021 väntas dock räcka att ta Lipisense genom fas I. Och med goda chanser för tidiga effektdata redan H2 2022 bör det öka det strategiska och finansiella handlingsutrymmet för Lipigon markant. Sammantaget fortsätter vi se en hög potential för aktien med stöd av insiderköp, låga trösklar för produktgodkännande, en förvånande press på kursen trots ett starkt nyhetsflöde och förväntan om ett händelserikt 2022.

Hela analysen bifogas detta pressmeddelande och finns även på lipigon.se samt emergers.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.