Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB den 30 mars 2023

Idag, den 30 mars 2023, hölls extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB ("Bolaget"). Extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade om ändring av gränserna för aktiekapital och antalet aktier i Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Detta innebär att gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen ändras från tidigare lägst 1 096 777 kronor och högst 4 387 108 kronor till lägst 7 870 475 kronor och högst 31 481 900 kronor. Genom beslutet ändras gränserna för antalet aktier i bolagsordningen från tidigare lägst 9 732 898 och högst 38 931 592 till lägst 69 843 262 och högst 279 373 048.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 28 februari 2023 om nyemission av units bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO2 och teckningsoptioner av serie TO3 med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. I enlighet med vad som offentliggjordes den 28 februari 2023 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för företrädesemissionen att varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen, den 3 april 2023, berättigar till en (1) uniträtt och att två (2) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit bestående av sju (7) aktier, sex (6) teckningsoptioner av serie TO2 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO3. Genom företrädesemissionen kommer högst 70 855 484 nya aktier att ges ut, vilket innebär en aktiekapitalsökning om högst 7 984 540,932872 kronor. Vid full teckning i företrädesemissionen kommer 60 733 272 teckningsoptioner av serie TO2 att ges ut, berättigande till teckning av totalt 60 733 272 aktier i Bolaget, varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med högst 6 843 892,228176 kronor. Vidare kommer högst 30 366 636 teckningsoptioner av serie TO3 att ges ut genom företrädesemissionen, berättigande till teckning av totalt 30 366 636 aktier i Bolaget, varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med högst 3 421 946,114088 kronor.

Teckningskursen är 3,5 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,5 kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Bolaget beräknas genom företrädesemissionen erhålla en emissionslikvid om cirka 35,4 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 som ges ut i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare lägst cirka 10,3 MSEK och högst cirka 54,7 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 5 april 2023 - 24 april 2023. Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som förväntas offentliggöras idag, den 30 mars 2023, och som kommer att hållas tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats, www.lipigon.se.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva tillgångar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

2023-05-25
Regulatorisk

I dag, den 25 maj 2023, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

2023-05-25
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2023. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.

2023-05-17

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, meddelar i dag att den sista patienten har avslutat behandlingen i den kliniska fas I-studien av läkemedelskandidaten Lipisense. Studien syftade främst till att bedöma säkerheten och tolerabiliteten av Lipisense vid behandling av svår hypertriglyceridemi.

2023-05-17

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), a clinical-stage pharmaceutical company focused on developing novel therapeutics for lipid-related diseases, today announced that the last patient had completed the study protocol of its Phase I clinical trial for drug candidate Lipisense. The trial primarily aimed to assess the safety and tolerability of Lipisense in the treatment of severe hypertriglyceridemia.

2023-05-17

Den 24 maj kl. 11.05 presenterar Lipigons vd Stefan K. Nilsson bolagets senaste utveckling på Redeye.

2023-05-16
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, meddelar i dag att de har valt kontraktsforskningsorganisation (CRO) för planering och utformning av den kliniska fas II-studien med Lipisense. Studien syftar till att studera säkerhet och behandlingseffekt hos patienter med kraftigt förhöjda nivåer av blodfettet triglycerid.

2023-05-11
Regulatorisk

Företrädesemissionen i Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") som avslutades den 24 april 2023 är nu registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med aktier och teckningsoptioner serie TO2 och TO3. Sista dag för handel med BTU är den 15 maj 2023 och stoppdag hos Euroclear är den 17 maj 2023.

2023-05-04
Regulatorisk

Styrelsen i Lipigon Pharmaceuticals AB (''Lipigon") har i dag beslutat om riktad emission av 154 971 units till vissa garanter ("Ersättningsemissionen") i den företrädesemission av units, som godkändes av bolagsstämman den 30 mars 2023 ("Företrädesemissionen"). Dessa garanter har valt att erhålla garantiersättning i form av units i Lipigon i stället för kontant betalning. Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs. 3,50 SEK per unit.

2023-05-02
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännager i dag utnämningen av Hugo Petit som CFO. Hugo Petit har lång och bred erfarenhet av CFO-befattningar inom life science-sektorn.

2023-04-27
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB:s årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats. Den summerar ett spännande år präglat av många positiva händelser. Bland annat har läkemedelskandidaten Lipisense gått in i kliniska prövningar och erhållit positiva säkerhetsresultat från fas I-studierna.

2023-04-26
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB (''Lipigon" eller ''Bolaget'') offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units om cirka 35,4 MSEK som avslutades den 24 april 2023 ("Företrädesemissionen"). 4 279 341 units tecknades med och utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 42,3 procent av Företrädesemissionen. 4 104 434 units, vilket motsvarar cirka 40,5 procent, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 82,8 procent och Lipigon tillförs därigenom cirka 29,3 MSEK före emissionskostnader.

1
2
...
15
>>

Nyheter

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma 2023 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 25 maj 2023

I dag, den 25 maj 2023, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning...

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 ...

17 maj, 2023, Pressmeddelande

Sista patient färdigbehandlad i Lipigons fas I-studie för behandling av svår hypertriglyceridemi

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar...