Pressmeddelanden och nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB den 30 mars 2023

Idag, den 30 mars 2023, hölls extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB ("Bolaget"). Extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade om ändring av gränserna för aktiekapital och antalet aktier i Bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Detta innebär att gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen ändras från tidigare lägst 1 096 777 kronor och högst 4 387 108 kronor till lägst 7 870 475 kronor och högst 31 481 900 kronor. Genom beslutet ändras gränserna för antalet aktier i bolagsordningen från tidigare lägst 9 732 898 och högst 38 931 592 till lägst 69 843 262 och högst 279 373 048.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut den 28 februari 2023 om nyemission av units bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO2 och teckningsoptioner av serie TO3 med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. I enlighet med vad som offentliggjordes den 28 februari 2023 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för företrädesemissionen att varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen, den 3 april 2023, berättigar till en (1) uniträtt och att två (2) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit bestående av sju (7) aktier, sex (6) teckningsoptioner av serie TO2 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO3. Genom företrädesemissionen kommer högst 70 855 484 nya aktier att ges ut, vilket innebär en aktiekapitalsökning om högst 7 984 540,932872 kronor. Vid full teckning i företrädesemissionen kommer 60 733 272 teckningsoptioner av serie TO2 att ges ut, berättigande till teckning av totalt 60 733 272 aktier i Bolaget, varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med högst 6 843 892,228176 kronor. Vidare kommer högst 30 366 636 teckningsoptioner av serie TO3 att ges ut genom företrädesemissionen, berättigande till teckning av totalt 30 366 636 aktier i Bolaget, varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med högst 3 421 946,114088 kronor.

Teckningskursen är 3,5 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,5 kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Bolaget beräknas genom företrädesemissionen erhålla en emissionslikvid om cirka 35,4 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 som ges ut i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare lägst cirka 10,3 MSEK och högst cirka 54,7 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 5 april 2023 - 24 april 2023. Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att finnas i det prospekt som förväntas offentliggöras idag, den 30 mars 2023, och som kommer att hållas tillgängligt bland annat på Bolagets webbplats, www.lipigon.se.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva tillgångar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.