Pressmeddelanden

Lipigon har beslutat om en företrädesemission om 25,1 MSEK

Styrelsen för Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Bolaget" eller "Lipigon") har, villkorat av extra bolagstämmas efterföljande godkännande, beslutat om en nyemission av aktier om cirka 25,1 MSEK med företrädesrätt för Lipigons aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas till 90 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Företrädesemissionen är villkorad av att extra bolagsstämma ("Extra Bolagsstämman") godkänner styrelsens beslut.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD.

Kapitalanskaffningen i korthet

 • Syftet med kapitalanskaffningen är främst att finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av Lipisense-projektet (fas I samt planeringen av fas II).
 • Företrädesemissionen fastställdes till en teckningskurs om 2,15 SEK per aktie.
 • Genom Företrädesemissionen om högst cirka 25,1 MSEK tillkommer högst 11 679 474 nya aktier i
 • Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen, varvid fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av sex (6) nya aktier.
 • Förutsatt att Företrädesemissionen godkänns av Extra Bolagsstämman den 19 maj 2022, kommer avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen att vara den 1 juni 2022. Sista dag för handel i Lipigon-aktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen kommer att vara den 30 maj 2022.
 • Kallelse till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras separat.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen beräknas löpa under perioden 3-17 juni 2022.
 • Handel med teckningsrätter beräknas äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden 3-14 juni 2022.
 • Företrädesemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden uppgående till 90 procent av den totala emissionsvolymen.

Bakgrund och motiv för kapitalanskaffningen

Lipigon utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, där fullgod behandling för närvarande saknas eller är begränsad och där det finns ett stort kvarvarande behov av nya och effektiva läkemedel.  Inledningsvis fokuserar Bolaget på utveckling av avancerade sjukdomar eller genetiskt definierade patientsegment där det tidigt i den kliniska utvecklingen är möjligt att identifiera behandlingseffekt. Detta skapar förutsättningar för studier med färre patienter och en kortare väg till marknadsgodkännande och därmed en minskad utvecklingsrisk. För indikationer som kräver en stor marknadsföringsorganisation avser Bolaget teckna kommersiella avtal med ett eller flera större läkemedelsbolag för att säkerställa den mest effektiva vägen till marknaden och kommersiell framgång.

För kommersialisering av specialistläkemedel där antalet förskrivande läkare är begränsat har Bolaget möjligheten att på egen hand och tillsammans med partners driva utvecklingsarbetet fram till produktlansering och därefter bygga upp en egen säljorganisation i utvalda marknader.

I dagsläget fokuserar Bolagets läkemedelsutveckling på fyra läkemedelsprojekt: Lipisense, Lipodystrofi, Dyslipidemi och ARDS (sv. andnödssyndrom). Samtliga projekt har, baserat på verkningsmekanismen, potential att på längre sikt rikta sig mot bredare indikationer.

Lipisense är det projekt som kommit längst i utvecklingen mot färdigt läkemedel. Projektet inriktar sig initialt på att reducera triglycerider hos patienter med kraftigt förhöjda triglyceridnivåer. Det tillståndet kan leda till återkommande fall av det livshotande tillståndet akut inflammation i bukspottkörteln, pankreatit. Förhöjda triglyceridnivåer innebär också ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och fettleversjukdom. Det finns flera sjukdomar där patienterna har kraftigt förhöjda triglycerider och där Lipisense kan komma att användas, alltifrån den mycket sällsynta genetiska sjukdomen, familjär kylomikronemi (FCS) och den vanligare sjukdomen svår hypertriglyceridemi (SHTG).

För båda indikationerna, FCS och SHTG, räcker det med att Bolaget kan visa att triglycerid-minskningen är kliniskt relevant och att läkemedlet är tillräckligt säkert för att Bolaget ska få ett marknadsgodkännande. I den planerade första kliniska studien med Lipisense räknar Bolaget med att de friska studiedeltagarna som fått en dos av Lipisense kommer att uppvisa en sänkning av triglyceridnivåerna.

Läkemedelskandidaterna inom Lipisense-projektet har testats i prekliniska modeller med god effekt. Tester av säkerhet och tolerabilitet har slutförts utan anmärkning. Bolaget äger alla rättigheterna till Lipisense-projektets substanser och har godkännande att påbörja en klinisk fas I-studie med Lipisense under första halvåret 2022, med beräknad top line-data under det första halvåret 2023. Syftet med studien är primärt att utvärdera farmakokinetiska egenskaper, säkerhet och tolerabilitet av Lipisense i friska frivilliga försökspersoner. I den första delen av kliniska studien där friska studiedeltagare får en dos av Lipisense räknar Bolaget med att effektmått i form av sänkta triglyceridnivåer kommer att uppvisas. I den andra delen av studien, så upprepas dosering av läkemedelskandidaten.

Styrelsen har beslutat att genomföra föreliggande Företrädesemission för att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi. Syftet med Företrädesemissionen är främst att finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av Lipisense fas I (MAD-studier) och planeringen av fas II. En mindre del reserveras till de andra tre läkemedelsprojekten. Lipigon har även möjlighet att utöka sin projektportfölj med främst nya utvecklingsprojekt från egen forskning.

Användning av emissionslikvid

Den sammanlagda nettolikviden (upp till cirka 21,2 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader och ersättning för garantiåtagande om totalt cirka 3,9 MSEK) avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning och uppskattad omfattning:

 • Klinisk utveckling Lipisense fas I (MAD-studier): cirka 70 procent
 • Planering Lipisense fas II: cirka 5 procent
 • Förstärkning av rörelsekapital samt övriga projekt: cirka 25 procent

Företrädesemissionen

Den 3 maj 2022 beslutade styrelsen för Lipigon, förutsatt Extra Bolagstämmas godkännande, om Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen kommer högst 11 679 474 nya aktier att emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kommer att öka med högst cirka 1 316 132,96 SEK. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 2,15 SEK per aktie. Efter att kapitalanskaffningen genomförts kommer antalet aktier i Lipigon att uppgå till högst 21 412 372, och aktiekapitalet kommer att uppgå till högst cirka 2 412 910,77 SEK. Genom Företrädesemissionen kommer Lipigon tillföras cirka 25,1 MSEK före transaktionskostnader.

Under förutsättning av Extra Bolagsstämmans godkännande kommer avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen att vara den 1 juni 2022 och teckningsperioden för Företrädesemissionen beräknas löpa mellan 3-17 juni 2022. Sista dag för handel i Lipigon-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen kommer att vara den 30 maj 2022.

Aktieägare som på avstämningsdagen, den 1 juni 2022, är registrerade aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Aktieägare kommer att erhålla en teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av sex nya aktier. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter.

Företrädesemissionen innebär en utspädningseffekt om högst cirka 54,5 procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen. Ett informationsmemorandum avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Tecknings- och garantiåtaganden

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,5 MSEK (motsvarande cirka 18 procent av Företrädesemissionen). Bolaget har erhållit garantiförbindelser från investerarkonsortiet, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 18,1 MSEK (motsvarande cirka 72 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen omfattas därmed till 90 procent av tecknings- och garantiåtaganden. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om 10 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Preliminär tidplan för kapitalanskaffningen (alla datum hänför sig till 2022)

19 maj

Extra Bolagsstämma för beslut om Företrädesemissionen

30 maj

Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

31 maj

Första handelsdag i aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen

1 juni

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga

aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen

2 juni

Publicering av informationsmemorandum

3-14 juni

Handel i teckningsrätter på Nasdaq First North Growth Market

3-17 juni

Teckningsperiod i Företrädesemissionen

Omkring den 22 juni

Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

 

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Lipigon i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan som Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2022 kl. 18:45 CEST.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

2023-05-25
Regulatorisk

I dag, den 25 maj 2023, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

2023-05-25
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2023. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.

2023-05-17

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, meddelar i dag att den sista patienten har avslutat behandlingen i den kliniska fas I-studien av läkemedelskandidaten Lipisense. Studien syftade främst till att bedöma säkerheten och tolerabiliteten av Lipisense vid behandling av svår hypertriglyceridemi.

2023-05-17

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), a clinical-stage pharmaceutical company focused on developing novel therapeutics for lipid-related diseases, today announced that the last patient had completed the study protocol of its Phase I clinical trial for drug candidate Lipisense. The trial primarily aimed to assess the safety and tolerability of Lipisense in the treatment of severe hypertriglyceridemia.

2023-05-17

Den 24 maj kl. 11.05 presenterar Lipigons vd Stefan K. Nilsson bolagets senaste utveckling på Redeye.

2023-05-16
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, meddelar i dag att de har valt kontraktsforskningsorganisation (CRO) för planering och utformning av den kliniska fas II-studien med Lipisense. Studien syftar till att studera säkerhet och behandlingseffekt hos patienter med kraftigt förhöjda nivåer av blodfettet triglycerid.

2023-05-11
Regulatorisk

Företrädesemissionen i Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") som avslutades den 24 april 2023 är nu registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med aktier och teckningsoptioner serie TO2 och TO3. Sista dag för handel med BTU är den 15 maj 2023 och stoppdag hos Euroclear är den 17 maj 2023.

2023-05-04
Regulatorisk

Styrelsen i Lipigon Pharmaceuticals AB (''Lipigon") har i dag beslutat om riktad emission av 154 971 units till vissa garanter ("Ersättningsemissionen") i den företrädesemission av units, som godkändes av bolagsstämman den 30 mars 2023 ("Företrädesemissionen"). Dessa garanter har valt att erhålla garantiersättning i form av units i Lipigon i stället för kontant betalning. Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs. 3,50 SEK per unit.

2023-05-02
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännager i dag utnämningen av Hugo Petit som CFO. Hugo Petit har lång och bred erfarenhet av CFO-befattningar inom life science-sektorn.

2023-04-27
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB:s årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats. Den summerar ett spännande år präglat av många positiva händelser. Bland annat har läkemedelskandidaten Lipisense gått in i kliniska prövningar och erhållit positiva säkerhetsresultat från fas I-studierna.

2023-04-26
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB (''Lipigon" eller ''Bolaget'') offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units om cirka 35,4 MSEK som avslutades den 24 april 2023 ("Företrädesemissionen"). 4 279 341 units tecknades med och utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 42,3 procent av Företrädesemissionen. 4 104 434 units, vilket motsvarar cirka 40,5 procent, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 82,8 procent och Lipigon tillförs därigenom cirka 29,3 MSEK före emissionskostnader.

1
2
...
15
>>

Nyheter

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma 2023 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 25 maj 2023

I dag, den 25 maj 2023, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning...

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 ...

17 maj, 2023, Pressmeddelande

Sista patient färdigbehandlad i Lipigons fas I-studie för behandling av svår hypertriglyceridemi

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar...