Pressmeddelanden

Lipigon Pharmaceuticals AB offentliggör delårsrapport för januari-mars 2021

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2021. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Första kvartalet (jan-mar) 2021

Nettoomsättning 794 tkr (707)
Rörelseresultat -4 885 tkr (-891)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,71 SEK (-0,21)

Väsentliga händelser under det första kvartalet (jan-mar)

  • Den 8 januari valdes Urban Paulsson till styrelsens ordförande. Carina Schmidt avgick på egen begäran
  • Extra bolagsstämma den 11 januari beslutade om antagande av incitamentsprogram 2021/2024:1 genom en riktad emission av teckningsoptioner. Stämman beslutade om emission av högst 448 500 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 50 540 kronor
  • Extra bolagsstämma den 11 januari beslutade om antagande av incitamentsprogram 2021/2024:2. Aktieägaren Bygda Sochne AB, representerande cirka 13 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, föreslog stämman om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogam genom en riktad emission av teckningsoptioner. Stämman beslutade om emission av högst 241 500 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 27 214 kronor
  • Styrelsen beslutade den 13 januari med stöd av bemyndigande lämnat på extra bolagsstämman den 4 januari 2021, att öka bolagets aktiekapital
  • Den 15 februari meddelade Lipigon att listningsemissionen av units tecknats till cirka 479 procent. Totalt tillfördes bolaget cirka 56 MSEK före emissionskostnader och cirka 51 MSEK efter emissionskostnader
  • Den 25 februari meddelade Lipigon att bolaget godkänts for listning pa Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel var den 1 mars 2021
  • Den 10 mars meddelade Lipigon att samarbetsavtalet med HitGen Inc., utökats med ytterligare ett målprotein där målsattningen är att gemensamt utveckla en behandling för kardiometabola sjukdomar

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Styrelsens ledamot Lars Öhman har utsetts till vice verkställande direktör
  • Eva Arlander har tillträtt som utvecklingschef

Utvalda finansiella data i sammandrag

2021

jan-mar

2020

jan-mar

2020

jan-dec

Nettoomsättning, tkr

794

707

4 010

Övriga intäkter, tkr

405

-

268

Rörelseresultat, tkr

-4 885

-891

-7 824

Resultat efter skatt, tkr

-4 885

-907

-8 068

Balansomslutning, tkr

61 801

1 649

15 242

Periodens kassaflöde, tkr

45 989

293

11 507

Periodens kassaflöde per aktie (SEK)

6,72

0,07

2,61

Likvida medel, tkr

58 945

1 337

12 551

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)

-0,71

-0,21

-1,83

Eget kapital per aktie (SEK)

6,08

0,29

2,74

Soliditet, %

95,78%

76,47%

85,18%

VD har ordet

Lipigon har ambitionen att utvecklas till ett läkemedelsbolag som har en balanserad projektportfölj med projekt i olika utvecklingsfaser. Vi skall bli ett produktportföljsbolag där produktkandidater skall tillkomma vår pipeline med tiden, genom innovation och förnyelse.

Målet är satt att bli världsledande inom lipidrelaterade sjukdomar. Med mer än 50 års erfarenhet av forskning kring lipidrelaterade sjukdomar och ett brett nätverk är vi väl rustade. Vi har redan visat att vi kan kapitalisera på denna kunskap genom att kombinera vår kunskap med andra experters. Genom öppenhet för nya läkemedelsteknologier skapas möjlighet till innovation.

Behovet av nya behandlingar är stort inom vårt sjukdomsområde. Bra behandling saknas för vissa typer av blodfettssjukdomar och hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i världen. Till detta kommer en mängd andra ämnesomsättningssjukdomar. Hundratals miljoner människor lider av dessa sjukdomar. Det är för alla dessa patienter vi vill skapa framtidens mediciner.

Lipigon har haft ett framgångsrikt första kvartal som inleddes tidigt i januari med att Urban Paulsson tog över styrelseordförandeklubban. Som jurist har Urban lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling, och som life science-entreprenör har han en gedigen meritlista; två erfarenheter som kommer Lipigon väl till pass.

Kvartalets stora händelse var förstås listningen av bolaget på Nasdaq First North Growth Market. Lipigons listningsemission övertecknades till 479 % och vi kunde hälsa nära nog 1900 nya aktieägare välkomna till bolaget. Genom nyemissionen säkrades kapital som möjliggör det fortsatta arbetet med våra läkemedelsprojekt fram till effektdata i klinisk fas l för vårt huvudprojekt, Lipisense.

Lipisense

Vårt enskilt viktigaste utvecklingsprojekt är Lipisense, en läkemedelskandidat av antisense-typ för behandling av kraftigt förhöjda blodfetter. Vi är just nu i det utvecklingssteg som går ut på att dels tillverka läkemedelskandidaten av tillräckligt hög kvalitet för kommande studier, dels testa substansens hållbarhet och säkerhet. De partners (CMO/CRO-organisationer) som vi valde ut i slutet på förra året har alla levererat med hög precision vilket gör att vi håller våra planerade tidslinjer väl.

Kliniskt prövningsmaterial av GMP-klass kommer från LGC, USA i september. Innan dess har batcher levererats för dels materialstudier, dels olika säkerhetsstudier i försöksdjur. Dessa studier utförs av Charles River på olika sites i Europa och av Anthem i Indien. APL i Stockholm har kontrakterats för att slutföra produkttillverkningen genom att fylla injektionsvialer med läkemedelskandidaten.

Den första av tre säkerhetsstudier påbörjas i maj och planeras vara slutförd i augusti. Därefter väntas slutrapport på två toxikologistudier i november och januari 2022. Då inlämnas också klinisk prövningsansökan till Läkemedelsverket med förväntad start av kliniska säkerhetsstudier fas I under kv. 2 2022. Förberedelserna är rigorösa och upphandling av CRO för genomförande av den planerade kliniska fas l-studien väntas bli klar i juni 2021.

Vi har förhoppningar att kunna se kliniska effektdata för Lipisenseprojektet redan under fas l, vilket skulle innebära väsentlig framtida riskminskning, samt potentiellt möjliggöra utlicensiering av Lipisense-projektet.

Parallellt med utvecklingsarbetet pågår interna och externa analyser i syfte att testa Lipisense i olika sjukdomsmodeller. Syftet är design av kommande kliniska prövningar och att påvisa Lipisense-projektets starka rational i samtal med tänkbara licenstagare.

Samarbetspartners till Lipigon kommer att presentera data om Lipisense bl a på European Atherosclerosis Society-mötet i maj, och på European Lipoprotein Club i september. Lipigon har redan nått uppmärksamhet då vi blivit inbjudna att presentera Lipisense på TIDES USA- världens största industrikonferens inom RNA-läkemedel i september. Med bra data och goda samarbeten blir vi uppmärksammade av scouter från de stora läkemedelsbolagen, vilka vi ser som tänkbara licenstagare.

Portföljarbetet

Arbetet med att utveckla vår projektportfölj pågår ständigt. Samarbetet i det till CombiGene utlicensierade projektet P2-lipodystrofi, går bra och under tiden bygger vi kunskap inom det spännande området genterapi. Den forskningsfinansierade delen av vårt befintliga 2-åriga avtal avslutas i oktober.

HitGen, Inc., arbetar med vårt projekt P3-dyslipidemi, och har testkört vårt material på sin plattform med tillfredsställande resultat. Lipigon kommer att utföra två screeningar i deras regi, vilket meddelades i mars 2021. I förlängningen innebär det att det potentiellt kan blomma ut två separata projekt under året ur P3-dylipidemi. HitGen kommer att slutföra den första screeningen i juni med efterföljande validering av startsubstanser i Lipigons laboratorium under hösten. Baserat på den utvärderingen kan vi fastställa en plan för den fortsatta utvecklingen.

Förra året inledde vi ett spännande samarbete med Nanyangs tekniska universitet i vårt fjärde projekt, P4-ARDS. Initierat av Covid-19 upptäcktes att substanser ur Lipisense-projektet skulle kunna användas för behandling av akut lungskada i samband med infektion. Idén fyller ett stort medicinsk behov och kontakt har tagits med bolag specialiserade på lungsjukdomar som följer vårt arbete med stort intresse. Vi ser stor potential för andra infektionssjukdomar än Covid-19, t ex säsongsinfluensan, som kan ha liknande skadepåverkan på lungorna. Under årets andra hälft hoppas vi kunna rapportera de första resultaten. Vid lyckade studier är det av högsta prioritet att finna en lämplig partner för fortsatt utvecklingsarbete eller utlicensiering.

Vi sammanfattar ett första kvartal som fortlöpt helt enligt plan i våra utvecklingsprojekt. Lipigon har ett bra utgångsläge med fokus på fortsatt leverans i huvudprojektet Lipisense för att kapitalisera på vårt bolags inneboende förmågor att välja rätt målprotein, läkemedelsteknologi och samarbetspartners.

Umeå den 19 maj 2021
Stefan K. Nilsson
Verkställande direktör

För ytterligare information om Lipigon, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Denna information är sådan information som Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2021 kl. 09.55 CET.

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

2022-09-16

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") deltog i förra veckan i European Lipoprotein Clubs forskarmöte i Tutzing i Tyskland. Det var vd Stefan K. Nilssons femte och sista år i organisationskommittén.

2022-09-08
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 67 800 kr till ett genomsnittspris om 1,905 kronor per aktie.

2022-08-30
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2022. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.

2022-07-11
Regulatorisk

Företrädesemissionen i Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Bolaget" eller "Lipigon") är nu registrerad vid Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att omvandlas till aktier. Sista dag för handel med BTA är den 14 juli 2022. Avstämningsdag hos Euroclear är den 18 juli 2022, varefter BTA omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 20 juli 2022.

2022-06-21
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Bolaget" eller "Lipigon") meddelar härmed utfallet i den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 3 maj 2022 och som godkändes av extra bolagsstämma den 19 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 17,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 69,9 procent, vilket innebär att cirka 20,1 procent av Företrädesemissionens totala *volym tilldelas emissionsgaranterna. Lipigon tillförs således cirka 22,6 MSEK, motsvarande 90 procent av Företrädesemissionens totala volym.

2022-06-13

Lipigon beslutade i maj om en nyemission av aktier om drygt 21 MSEK med företrädesrätt för Lipigons aktieägare. Vd Stefan K. Nilsson har intervjuats i flera kanaler om bolaget, det nya läget och vad emissionslikviden kommer att användas till.

2022-06-09

Hämning av målproteinet ANGPTL4 sänker triglycerid- och glukosnivåerna i blodet. Genom målsökande behandling av levern undviks kända biverkningar som annars kan uppstå om hela organismen behandlas. Det visar en ny studie utförd av Lipigon och dess nederländska samarbetspartner.

2022-06-09

Inhibition of the target protein ANGPTL4 lowers triglyceride and glucose levels in the blood, according to a new study conducted by Lipigon and its Dutch partners. Targeted treatment of the liver avoids known side effects that might otherwise occur if the whole organism is treated.

2022-06-02

Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Bolaget" eller "Lipigon") offentliggör idag det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Bolagets tidigare meddelade företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen"). Informationsmemorandumet och annan relevant information kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.lipigon.se, på Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida, www.stockholmcorp.se, samt på Nordic Issuing AB:s hemsida, www.nordic-issuing.se.

2022-05-31

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") har meddelat att bolagets läkemedelskandidat Lipisense på tisdagen för första gången har getts till människa. Doseringen skedde inom ramen för fas I-studien.

2022-05-31

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") has announced that their drug candidate Lipisense has been given to humans for the first time. The phase I clinical trial began on Tuesday.

2022-05-30

Lipigons vd Stefan K. Nilsson höll två presentationer om Lipisense på tisdagskvällen vid EAS Congress 2022 i Milano, den största årliga kongressen om åderförfettning i Europa. "Jag möttes av ett stort internationellt intresse för vår läkemedelskandidat Lipisense", säger Stefan K. Nilsson.

1
2
...
12
>>

Nyheter

16 september, 2022, Pressmeddelande

Lipigon deltog i forskarmötet ELC i Tutzing, Tyskland

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") deltog i förra veckan i European Lipoprotein Clubs forskarmöt...

8 september, 2022, Pressmeddelande

Lipigons vd Stefan K. Nilsson ökar sitt innehav i bolaget

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lip...

30 augusti, 2022, Pressmeddelande

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-juni 2022

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-30 ...