Pressmeddelanden och nyheter

Lipigon Pharmaceuticals publicerar delårsrapport för januari-juni 2021

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2021. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.

Andra kvartalet (april-juni) 2021

Nettoomsättning 683 tkr (438)

Rörelseresultat -10 375 tkr (-1 561)

Resultat per aktie före och efter utspädning -1,07 SEK (-0,36)

Rapportperioden (jan-juni) 2021

Nettoomsättning 1 478 tkr (1 145)

Rörelseresultat -15 260 tkr (-2 434)

Resultat per aktie före och efter utspädning -1,84 SEK (-0,56)

Vasentliga handelser under det andra kvartalet (april-juni)

· Styrelsens ledamot Lars Öhman har utsetts till vice verkställande direktör

· Eva Arlander har tillträtt som utvecklingschef

· Den 15 juni meddelade Lipigon att Jens Ålander har avgått ur styrelsen

Vasentliga handelser under rapportperioden (jan-juni)

· Den 8 januari valdes Urban Paulsson till styrelsens ordförande. Carina Schmidt avgick på egen begäran

· Extra bolagsstämma den 11 januari beslutade om antagande av incitamentsprogram 2021/2024:1 genom en riktad emission av teckningsoptioner. Stämman beslutade om en emission av högst 448 500 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 50 540 kronor

· Extra bolagsstämma den 11 januari beslutade om antagande av incitamentsprogram 2021/2024:2. Aktieägaren Bygda Sochne AB, representerande cirka 13 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, föreslog stämman om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner. Stämman beslutade om emission av högst 241 500 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 27 214 kronor

· Styrelsen beslutade den 13 januari med stöd av bemyndigande lämnat på extra bolagsstämman den 4 januari 2021, att öka bolagets aktiekapital

· Den 15 februari meddelade Lipigon att noteringsemissionen av units tecknats till cirka 479 procent. Totalt tillfördes bolaget cirka 56 MSEK före emissionskostnader och cirka 51 MSEK efter emissionskostnader

· Den 25 februari meddelade Lipigon att bolaget godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel var den 1 mars 2021

· Den 10 mars meddelade Lipigon att samarbetsavtalet med HitGen Inc., utökats med ytterligare ett målprotein där målsättningen är att gemensamt utveckla en behandling för kardiometabola sjukdomar

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Lipigon meddelade den 2 juli att bolaget valt CTC (Clinical Trial Consultants) som kontraktsforskningsorganisation (CRO) i Uppsala för att genomföra den första kliniska fas I-studien i Lipisense-projektet för behandling av kraftigt förhöjda triglycerider (blodfett) med förväntad start under första halvåret 2022.

· Studiens primära mål är att undersöka säkerhet och tolerabilitet samt farmakokinetik, det vill säga kroppens omsättning av läkemedelskandidaten.

· Lipigons läkemedelskandidat Lipisense är en antisens-oligonukleotid (ASO) som förhindrar kroppens tillverkning av proteinet ANGPTL4. Genom att förhindra proteinets aktivitet ökar man kroppens förmåga att bryta ner blodfetter, till exempel triglycerider. I Lipisense-projektet utnyttjas detta för att behandla sjukdomarna SHTG (svår hypertriglyceridemi) och FCS (familjärt kylomikronemisyndrom), vilka kännetecknas av kraftigt förhöjda triglyceridnivåer.

Bolagshändelser

· Vid Årsstämman den 26 maj invaldes Jessica Martinsson till ny styrelsledamot i Lipigon. Jessica har en MSc i Kemi från Uppsala universitet. Jessica är COO för Sprint Bioscience AB samt styrelseledamot Fragment Finans AB som är ett dotterbolag till Sprint Bioscience AB.

· Den 15 juni meddelade Lipigon att Jens Ålander på egen begäran avgått ur styrelsen.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2021

APR-JUN

2020

APR-JUN

2021

JAN-JUN

2020

JAN-JUN

2020

JAN-DEC

Nettoomsättning, tkr

683

438

1 478

1 145

4 010

Övriga intäkter

85

168

489

168

268

Rörelseresultat, tkr

-10 375

-1 561

-15 260

-2 434

-7 824

Resultat efter skatt, tkr

-10 375

-1 561

-15 260

-2 434

-8 068

Balansomslutning, tkr

53 244

17 417

53 244

17 417

15 242

Periodens kassaflöde, tkr

-8 993

13 708

37 806

14 001

11 507

Periodens kassaflöde per aktie (SEK)

-0,92

3,15

4,56

3,22

2,61

Likvida medel, tkr

50 170

15 045

50 170

15 045

12 551

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)

-1,07

-0,36

-1,84

-0,56

-1,83

Eget kapital per aktie (SEK)

5,02

3,58

5,02

3,58

2,74

Soliditet, %

91,68%

89,47%

91,68%

89,47%

85,18%

VD har ordet

Lipigon är ett bolag där patientnyttan är i fokus. Genom att utveckla innovativa läkemedel mot sjukdomar där god behandling saknas adresserar Lipigon mångmiljardmarknader. På så sätt tillgodoses också våra aktieägares intresse av en långsiktig god investering. Varje dag bygger vi värde i bolaget och kommer ytterligare lite närmare målet. Det är en tålamodsprövande process där detaljerade utvecklingsplaner följs minutiöst men där vi ämnar hålla er informerade om varje betydande steg på vägen.

Lipigons forskningsområde omfattar både mycket sällsynta sjukdomar, med endast ett fåtal tusen patienter, och vanliga sjukdomar, med miljontals patienter. Lipigons strategi är att driva projekt för ovanliga sjukdomar till marknadsgodkännande men att söka tidig kommersiell framgång genom licensavtal för större sjukdomsområden. Då vi väntar oss se effektdata i kommande kliniska fas I-studier (närmast Lipisense) så kommer pågående affärsdiskussioner att intensifieras. Vårt forskningsområde är fortsatt hett och det märker vi på det intresse som visas för Lipisense från större aktörer i branschen.

Vid årsstämman i maj valdes Jessica Martinsson in som ledamot i styrelsen. Jessica tar som medgrundare till Sprint Bioscience med sig nyttiga erfarenheter från både bolagsbyggande och affärsdiskussioner i tidig utvecklingsfas. Det är en kanonvärvning för Lipigon och vi är glada att hälsa Jessica välkommen till Lipigonfamiljen.

Vårens andra rekrytering utgjordes av operativa chefen Eva Arlander. Eva har lång erfarenhet av läkemedelsutvecklingens alla delar men framför allt från den kliniska utvecklingen. Som operativ chef kommer Eva också att ansvara för Lipigons arbetsordning och dokumentation möter industristandard - också det en viktig del inför framtida affärsdiskussioner.

Lipisense

Marknaden för vår blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense ser mycket bra ut. Lipisense som bygger på RNA-läkemedelsteknologi av antisens-typ syftar till att reglera blodfettet triglycerid. På kärlsjukdomskonferensen EAS i maj pekades triglycerider ut som ett eftersatt behandlingsområde där nya läkemedel behövs. Stödet i forskarsamhället är starkt för både triglycerider som behandlingsbar riskfaktor mot olika fettrelaterade sjukdomar och ANGPTL4 som målprotein mot dessa sjukdomar. Vidare har forskningsresultat rapporterats som konfirmerar våra egna resultat och som stärker ANGPTL4 som målprotein ytterligare. Under kvarstående kvartal kommer vi själva att intensifiera vår kommunikation kring Lipisense till industrin genom deltagande i flera olika vetenskapliga konferenser.

De första leveranserna av kliniskt prövningsmaterialet har levererats till Apotek Produktion & Laboratorier (APL) i Stockholm. De ska slutföra produkttillverkningen genom att fylla injektionsvialer med läkemedelskandidaten. CTC i Uppsala har kontrakterats som uppdragsorganisation för genomförandet av kliniska säkerhetsstudier fas I.

Den första säkerhetsstudien i djur är avslutad och slutrapport förväntas i augusti; utfallet av denna kommer då att meddelas via pressmeddelande. Utöver den väntas slutrapport på två toxikologistudier i november och januari 2022. Planen att lämna in klinisk prövningsansökan till Läkemedelsverket med förväntad start av kliniska säkerhetsstudier fas I under andra kvartalet 2022 ligger fast. Tillsammans med CTC, Uppsala förbereder vi oss för start av kliniska fas l-studien i juni 2022.

Portföljarbetet

Projekt P2-Lipodystrofi, är sedan 2019 utlicensierat till CombiGene och rapporteras därför genom främst CombiGenes egna kanaler.

I projekt P3-Dyslipidemi, så har vi under det andra kvartalet slutfört den första av två screener i vårt samarbete med HitGen Inc. (pressmeddelande 7 juni 2021). Det spännande arbetet med att validera resultaten kan påbörjas och febril aktivitet råder i våra laboratorier. Under hösten kommer de första resultaten och vi väntar med spänning på att få utvärdera dem. Potentialen för nya läkemedel baserade på småmolekyler, som kan ges som tablett, är mycket hög och skulle attrahera stort intresse från Big Pharma redan i tidigt utvecklingsstadium.

Projekt P4-ARDS riktar in sig mot sjukdomar där infektionsrelaterad lungskada är i fokus. Vår samarbetspartner i Singapore arbetar vidare med att validera våra substanser som från början kommer ur Lipisense-projektet. Vi märker att tänkbara partners med intresse i lungsjukdomar följer oss med intresse och att kopplingen till covid-19 på intet sätt är drivande i det intresset. Andra infektionssjukdomar, till exempel säsongsinfluensan, har liknande skadepåverkan på lungorna och därmed finns ett stort medicinskt behov för nya läkemedel.

Sammanfattningsvis fortsätter vi att följa planen i våra utvecklingsprojekt till punkt och pricka. Sommaren har präglats av hög intensitet och hårt arbete i projekten. Ytterligare stöd för Lipisense genom nya forskningsrön har publicerats. I den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Investigation publicerade Singh et al. data som bekräftar vårt målprotein, vår teknologiska ansats och som bidrar med starka argument för behandling av nya breda indikationer. De visar att man med leverspecifik hämning av proteinet ANGPTL4, förutom att minska skadliga blodfetter, också kan förbättra glukostoleransen och minska risken för diabetes. Det kan också resultera i att reducera risk för fetma. I en annan studie nyligen publicerad studie visas att ANGPTL4 är signifikant uppreglerad hos patienter med levercirros (skrumplever). Man visar också att hämning av ANGPTL4 kan hämma utvecklingen av levercirros. Dessa studier ger ett starkt stöd för Lipisense, som ju är en leverspecifik ANGPTL4- hämmare, och dessutom visar de att den har en mycket stor potential med möjlig användning inom flera olika metabola sjukdomar. På vår hemsida finns en kortare filmintervju där Prof. Gunilla Olivercona diskuterar några av de nya nyckelpublikationerna.

Att forskningsfältet drivs framåt av andra än oss är glädjande då det underlättar för oss i våra partnerdiskussioner. Ett brett stöd för målproteinet och starkt forskningsunderlag är av godo för oss. Under kommande kvartal kommer den utåtriktade verksamheten att öka genom vår medverkan på konferenser och affärsevenemang. I den takt våra forskningsresultat kommer in skall detta intensifieras ytterligare. Flera avgörande toxikologistudier väntas inom kort tid. Återstoden av 2021 kommer att bli spännande, så häng med!

Umeå den 26 augusti 2021
Stefan K. Nilsson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Denna information är sådan information som Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl. 08.30 CET.

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.