Pressmeddelanden och nyheter

Lipigon publicerar årsredovisning för 2022

Lipigon Pharmaceuticals AB:s årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats. Den summerar ett spännande år präglat av många positiva händelser. Bland annat har läkemedelskandidaten Lipisense gått in i kliniska prövningar och erhållit positiva säkerhetsresultat från fas I-studierna.

- När 2022 sammanfattas kan vi konstatera att utvecklingen för vår läkemedelskandidat Lipisense följer planen som kommunicerats under året. Vi har fått positiva rapporter om läkemedelskandidatens biverkningsprofil, vilket indikerar att den tolereras väl av försökspersonerna, säger Lipigons vd Stefan K. Nilsson.

Även i övrigt har året präglats av många positiva nyheter för bolaget:

  • Två olika studier har bekräftat målproteinet ANGPTL4 som effektivt och säkert.
  • Nya smålmolekyler har identifierats tillsammans med Lipigons partner HitGen Inc., som kan bli utgångspunkter för nya läkemedelskandidater mot blodfettsrubbningar och hjärt-kärlsjukdomar.
  • God behandlingseffekt har rapporterats i olika djurmodeller för lungskada i Lipigons projekt för ARDS. Dessutom har programmet stärkts av kliniska data från oberoende forskare som visar en stark koppling mellan ANGPTL4-proteinet och dödsfall i Covid-19.
  • De positiva resultaten av fas I-studierna av Lipisense har resulterat i en ökad uppmärksamhet både inom industri och akademi. Hösten präglades av ett intensivt nätverkande på branschmässor och vetenskapliga konferenser både i Sverige och utomlands.

Under 2023 kommer Lipigon att fortsätta investera i forskning och utveckling för att ta ytterligare steg mot att bli det ledande lipidforskningsbolaget i världen.

-  Vår verksamhet ligger inom ett område som har väckt stort intresse från läkemedelsindustrins största multinationella företag, Big Pharma. Under de senaste åren har flera relevanta strukturaffärer genomförts som vittnar om detta intresse. Samtidigt fortsätter vi med planeringen av fas II-studien. Vi bedömer att intresset för att licensiera Lipisense redan finns när fas I-studien slutförts, men att möjligheterna och värdet kommer att öka markant efter fas II, säger Stefan K. Nilsson.

Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets hemsida, lipigon.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.