Pressmeddelanden

Lipigon publicerar bokslutskommuniké 2022

Idag publicerar Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari-31 december 2022. Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt att ladda ned på bolagets webbplats lipigon.se. Nedan följer en sammanfattning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER OKTOBER-DECEMBER

Den 5 oktober meddelades positiva top line-resultat från SAD-delen i fas I-studien av läkemedelskandidaten Lipisense i friska försökspersoner. Studien visade att Lipisense har en gynnsam säkerhets- och farmakokinetisk profil och tolererades väl och att inga allvarliga biverkningar rapporterades. 

FINANSIELL ÖVERSIKT ÖVER PERIODEN

Fjärde kvartalet (okt-dec) 2022
Nettoomsättning 0 tkr (129)
Rörelseresultat -9 216 tkr (-14 431)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,45 SEK (-1,48) 

Rapportperioden (jan-dec) 2022
Nettoomsättning 0 tkr (2 211)
Rörelseresultat -37 742 tkr (-41 191)
Resultat per aktie före och efter utspädning -2,57 SEK (-4,56)

VD HAR ORDET

När det fjärde kvartalet sammanfattas är det med slutsatsen att utvecklingen går planenligt för Lipisense och följer vad som kommunicerats under året.

Stärkande rapporter om Lipisense biverkningsprofil indikerar att läkemedelskandidaten tolereras väl av försökspersonerna. I skrivande stund återstår två behandlingsgrupper, 144 mg singeldos och 36 mg multipeldos. När sista försökspersonen besöker forskningskliniken i maj kan alla prover analyseras, data blindas av och studien sammanfattas.

Förutom säkerhet, som är studiens primära syfte, kommer ett antal behandlingsspecifika och explorativa parametrar undersökas. Att avsluta studien i vår innebär att vi har en god chans att påbörja fas II redan under 2023. Vår bedömning är att de säkerhetsdata vi kommer att kunna generera ska vara tillräckliga för att ta nästa steg i utvecklingsprocessen.

Nästa steg innebär en fokuserad fas II med patienter som uppvisar kraftigt förhöjda triglyceridnivåer i blodet, s k svår hypertriglyceridemi (SHTG), vilket innebär en förhöjd risk för akut bukspottskörtelinflammation och hjärt-kärlsjukdom. Den kliniska utvecklingen av behandling mot SHTG är fördelaktig; 1) sänkning av triglyceridnivåerna räcker för myndighetsgodkännande, man behöver inte visa behandlingseffekt på sjukdomsutfall och 2) utvecklingsprogrammet kan därmed vara begränsat och fokuserat; det sparar tid och pengar fram till läkemedelsgodkännande.

Genom att snabbt komma in i fas II med en relevant patientgrupp tidigarelägger vi möjligheten att kunna uppvisa behandlingseffekt.

Att visa att Lipisense har den påverkan den är designad för vore ett enormt värdehöjande steg. Vi utesluter inte att detta går att utläsa redan då vi sammanfattar fas I, trots att denna studies primära mål är säkerhet.

Det är för oss tydligt att vi är aktiva inom ett område där "big pharma" har ett stort intresse. Big pharma har varit mycket aktiva de senaste åren och flera relevanta strukturaffärer kan vittna om detta. Till grund för detta intresse ligger att så kallade fettrelaterade sjukdomar påverkar 1,5 miljarder människor i hela världen. För vår nischindikation SHTG finns 5-6 miljoner patienter i de sju största marknaderna.

Redan här har ett marknadsledande läkemedel blockbuster-potential. I dagsläget har vi kontakt med en handfull big pharma- bolag där samtal förs under konfidentialitet. 

Planeringen av fas II fortgår parallellt med affärssamtalen. Vår bedömning är att intresset för licensiering av Lipisense finns redan då fas I slutförts, men att möjligheterna och värdet skulle öka kraftigt efter fas II. Vårt mål är att kunna ställa alternativ mot varandra.

Förutom Lipisense pågår spännande explorativa studier i våra övriga program.

Vi nåddes nyligen av rapport att god behandlingseffekt visats i tre olika djurmodeller för lungskada (Projekt 4 - ARDS). Vidare har programmet stärkts ytterligare av kliniska data från oberoende forskare som visar en mycket stark koppling mellan ANGPTL4-proteinet och dödsfall i Covid-19. Projekt 4 står inför möjligheten att ta stora värdehöjande steg redan under 2023.

De kommande sex månaderna ser vi flera spännande milstolpar framför oss. Ett urval av dessa är val av CRO för fas II, sista klinikbesök i fas I och slutrapport för fas I, godkännande för fas II och första patientbesök.

Utöver detta pågår samtal med eventuella partners för både ut- och inlicensiering av projekt. 

Lipigon fortsätter under 2023 att bygga på sin starka forskningsgrund för att komma närmare målet att bli det ledande lipidforskningsbolaget i världen. 

Umeå den 28 februari 2023
Stefan K. Nilsson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

2023-03-15
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") presenterade i dag ytterligare positiva säkerhetsresultat från fas I-studiens högsta dosering av läkemedelskandidaten Lipisense. Läkemedelskandidaten utvecklas för att behandla personer med kraftigt förhöjda triglyceridnivåer och de nya resultaten stärker dess potential som en potentiell behandling för denna patientgrupp.

2023-03-13

På onsdag den 15 mars deltar Lipigon Pharmaceuticals på Stora Aktiedagen i Stockholm. Bolagets vd Stefan K. Nilsson presenterar bolaget och ger en uppdatering om bolagets blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense, som befinner sig i slutet av klinisk fas I.

2023-02-28
Regulatorisk

Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 mars 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå.

2023-02-28
Regulatorisk

Styrelsen i Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") har idag, den 28 februari 2023, beslutat, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagstämma den 30 mars 2023, att genomföra en företrädesemission av högst 10 122 212 units bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 35,4 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av sju (7) nya aktier, sex (6) teckningsoptioner av serie TO2 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen är 3,50 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 som ges ut i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 10,3-54,7 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,4 MSEK, motsvarande cirka 9,6 procent av Företrädesemissionen, från styrelseledamöter, ledande befattningshavare och befintliga aktieägare. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 24,9 MSEK, motsvarande cirka 70,4 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 28,3 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas för att genomföra kliniska fas II-studier med Bolagets läkemedelskandidat Lipisense. Resultatet av Bolagets pågående kliniska fas I-studie beräknas offentliggöras i mitten av 2023 och Bolaget avser att inleda fas II-studier kort därefter.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

2023-02-28
Regulatorisk

Idag publicerar Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari-31 december 2022. Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt att ladda ned på bolagets webbplats lipigon.se. Nedan följer en sammanfattning.

2023-01-27
Regulatorisk

Under den senaste tiden har Lipigon kommit med flera positiva nyheter om bolagets blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense som befinner sig i klinisk fas I. Bolaget undersöker nu möjligheten att starta fas II tidigare än planerat. Vd Stefan K. Nilsson svarar här på några frågor om utvecklingsarbetet.

2023-01-23
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 44 499,25 kronor till ett genomsnittspris om 1,09 kronor per aktie.

2023-01-19
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännagav i dag positiva säkerhetsresultat från fas I-studiens multipla dosering av läkemedelskandidaten Lipisense. Läkemedelskandidaten utvecklas för att behandla personer med kraftigt förhöjda triglyceridnivåer.

2023-01-19
Regulatory

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") today announced positive safety results from multiple dosing in the phase I trial with the drug candidate Lipisense. The drug candidate is being developed for treating hypertriglyceridemia.

2023-01-18

Lipigon Pharmaceuticals AB meddelar härmed att valberedningen inför årsstämman 2023 har utsetts.

2022-11-28
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 44 499,60 kr till ett genomsnittspris om 1,20 kronor per aktie.

1
2
...
13
>>

Nyheter

15 mars, 2023, Pressmeddelande

Lipigon rapporterar säkerhetsdata för högsta doseringsgruppen i Lipisense-studie

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") presenterade i dag ytterligare positiva säkerhetsresultat frå...

13 mars, 2023, Pressmeddelande

Lipigon presenterar på Stora Aktiedagen den 15 mars

På onsdag den 15 mars deltar Lipigon Pharmaceuticals på Stora Aktiedagen i Stockholm. Bolagets vd St...

28 februari, 2023, Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB

Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077, ("Bolaget") kallas härmed till extra b...