Pressmeddelanden

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-juni 2022

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2022. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.

Andra kvartalet (april-juni) 2022

Nettoomsättning 0 tkr (683)

Rörelseresultat -12 653 tkr (-10 375)

Resultat per aktie före och efter utspädning -1,30 SEK (-1,07)

Rapportperioden (januari-juni) 2022

 Nettoomsättning 0 tkr (1 478)

Rörelseresultat -21 681 tkr (-15 260)

Resultat per aktie före och efter utspädning -2,23 SEK (-1,84)

Väsentliga händelser under det andra kvartalet (april-juni)

 • Bolaget fick godkänt av Läkemedelsverket på sin ansökan om klinisk prövning av den blodfettssänkande läkemedelskandidaten Lipisense.
 • Doseringsstart i fas I-studien av Lipigons blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense som för första gången gavs till människa. Studien syftar till att bestämma dos och undersöka hur väl läkemedelskandidaten tolereras av människor. Förhoppningsvis kommer vi redan i denna studie att kunna utläsa behandlingseffekterna av Lipisense, det vill säga vilken blodfettssänkning behandlingen ger i människa. Det minimerar i så fall fortsatta utvecklingsrisker.
 • En preklinisk studie, utförd av Lipigon och dess nederländska samarbetspartner, visade att hämning av målproteinet ANGPTL4 sänker triglycerid- och glukosnivåerna i blodet. Studien publicerades i Journal of Lipid Research.
 • Stort intresse för Lipigon på Europas ledande forskarmöte, EAS Congress i Milano - en av Europas största konferenser inom ämnesomsättningssjukdomar, främst hjärt-kärlsjukdom.
 • Bolagets företrädesemission tecknades till 90 procent av emissionens totala volym på cirka 25,1 Mkr. Totalt emissionsbelopp uppgick till cirka 22,6 Mkr.
 • Teckningsoptionerna TO 1 förföll utan aktieteckning.


  Väsentliga händelser under rapportperioden (januari
  -juni)

 • Den sista prekliniska säkerhetsstudien för den blodfettssänkande läkemedelskandidaten Lipisense slutfördes framgångsrikt.
 • Bolaget fick besked att ansökan för patentet för Lipigons läkemedelskandidat Lipisense kommer att bli föremål för prioriterad handläggning i USA.
 • Bolaget lämnade in ansökan om klinisk prövning (CTA, Clinical Trial Application) till svenska Läkemedelsverket för sin blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense.
 • Lipigon och dess samarbetspartner HitGen Inc. identifierade nya småmolekyler som kan bli utgångspunkter för nya läkemedelskandidater mot blodfettsrubbningar och hjärt-kärlsjukdomar.

Utvalda finansiella data i sammandrag

 

2022

APR-JUN

2021

APR-JUN

2022

JAN-JUN

2021

JAN-JUN

2021

JAN-DEC

Nettoomsättning, tkr

0

683

0

1 478

2 211

Övriga intäkter

93

85

275

489

969

Rörelseresultat, tkr

-12 653

-10 375

-21 681

-15 260

-41 191

Resultat efter skatt, tkr

-12 650

-10 375

-21 665

-15 260

-41 113

Balansomslutning, tkr

31 879

53 244

31 879

53 244

29 428

Periodens kassaflöde, tkr

-12 983

-8 993

-24 748

37 806

15 673

Periodens kassaflöde per aktie (SEK)

-1,33

-0,92

-2,54

4,56

1,74

Likvida medel, tkr

3 719

50 170

3 719

50 170

28 467

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)

-1,30

-1,07

-2,23

-1,84

-4,56

Eget kapital per aktie (SEK)

2,07

5,02

2,07

5,02

2,36

Soliditet, %

63,20%

91,68%

63,20%

91,68%

78,03%

 

VD har ordet

 Årets andra kvartal har innehållit två betydelsefulla händelser i Lipigons utveckling. Vi har gått från preklinisk till klinisk forskning och startat vår fas I-studie av Lipisense. Dessutom genomförde vi i juni en framgångsrik kapitalresning. Kassan fylldes på för att finansiera hela genomförandet av fas I-studien.

Starka omvärldsfaktorer påverkar börsklimatet och i synnerhet vår bransch. I ljuset av detta är vi mycket nöjda med förtroendet som både befintliga och nya aktieägare visade oss i den genomförda nyemissionen. Teckningsåtagandet var relativt högt jämfört andra liknande kapitalresningar under samma period.

Lipigons kliniska fas I-studie med Lipisense påbörjades planenligt i slutet av maj. Studien består av två delar: först en del med stegrande singeldosering med 20 personer uppdelade i minst fyra försöksgrupper, därefter en del upprepad dosering med 24 personer i fyra försöksgrupper. Utöver detta undersöks den explorativa behandlingseffekten via olika biomarkörer.

Vi ser fram emot att rapportera resultat från den första delen av studien under hösten avseende säkerhet och tolerabilitet. Vi har dessutom en spännande möjlighet att så här tidigt i läkemedelsutvecklingsprocessen kunna utläsa behandlingseffekter. Viktigast är dock att vi kan visa att behandlingen är säker. Utan en godtagbar säkerhetsprofil kan vi inte ta nästa steg i utvecklingen - att påbörja en fas II-studie i patienter.

I maj presenterade Lipigon data från olika djurmodeller samt genetiska data från patienter på ett av Europas största forskarmöten för hjärt-kärlsjukdom, EAS Congress i Milano. Vi presenterade också den nu pågående fas I-studien. Detta mottogs med stort intresse; Lipisense är first-in-class och vi har genetiska data som stödjer att hämning av målproteinet ANGPTL4 ger vår läkemedelkandidat unika egenskaper som särskiljer den från tänkbara konkurrenter. Inga läkemedel med samma verkningsmekanism har hittills utvecklats och det finns ett stort och ökande medicinskt behov för behandling av patienter med förhöjda triglyceridnivåer.

Under det andra kvartalet har bolagets projektledare Stefan Pierrou utsetts till ny CDO (Chief Development Officer) efter att Eva Arlander lämnat bolaget.

Vår dedikerade personal har jobbat hårt under sommaren även med våra andra projekt. Under den senare delen av året ser vi fram emot att kunna rapportera mer kring framstegen i dem. Sammanfattningsvis står Lipigon starkt och vi är redo att leverera viktiga milstolpar under det kommande kvartalet.

Umeå den 30 augusti 2022
Stefan K. Nilsson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Denna information är sådan information som Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022 kl. 08.30 CET.

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

2023-05-25
Regulatorisk

I dag, den 25 maj 2023, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

2023-05-25
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2023. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.

2023-05-17

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, meddelar i dag att den sista patienten har avslutat behandlingen i den kliniska fas I-studien av läkemedelskandidaten Lipisense. Studien syftade främst till att bedöma säkerheten och tolerabiliteten av Lipisense vid behandling av svår hypertriglyceridemi.

2023-05-17

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), a clinical-stage pharmaceutical company focused on developing novel therapeutics for lipid-related diseases, today announced that the last patient had completed the study protocol of its Phase I clinical trial for drug candidate Lipisense. The trial primarily aimed to assess the safety and tolerability of Lipisense in the treatment of severe hypertriglyceridemia.

2023-05-17

Den 24 maj kl. 11.05 presenterar Lipigons vd Stefan K. Nilsson bolagets senaste utveckling på Redeye.

2023-05-16
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, meddelar i dag att de har valt kontraktsforskningsorganisation (CRO) för planering och utformning av den kliniska fas II-studien med Lipisense. Studien syftar till att studera säkerhet och behandlingseffekt hos patienter med kraftigt förhöjda nivåer av blodfettet triglycerid.

2023-05-11
Regulatorisk

Företrädesemissionen i Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") som avslutades den 24 april 2023 är nu registrerad hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer att ersättas med aktier och teckningsoptioner serie TO2 och TO3. Sista dag för handel med BTU är den 15 maj 2023 och stoppdag hos Euroclear är den 17 maj 2023.

2023-05-04
Regulatorisk

Styrelsen i Lipigon Pharmaceuticals AB (''Lipigon") har i dag beslutat om riktad emission av 154 971 units till vissa garanter ("Ersättningsemissionen") i den företrädesemission av units, som godkändes av bolagsstämman den 30 mars 2023 ("Företrädesemissionen"). Dessa garanter har valt att erhålla garantiersättning i form av units i Lipigon i stället för kontant betalning. Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen, dvs. 3,50 SEK per unit.

2023-05-02
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännager i dag utnämningen av Hugo Petit som CFO. Hugo Petit har lång och bred erfarenhet av CFO-befattningar inom life science-sektorn.

2023-04-27
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB:s årsredovisning för 2022 har offentliggjorts och finns tillgänglig på bolagets webbplats. Den summerar ett spännande år präglat av många positiva händelser. Bland annat har läkemedelskandidaten Lipisense gått in i kliniska prövningar och erhållit positiva säkerhetsresultat från fas I-studierna.

2023-04-26
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB (''Lipigon" eller ''Bolaget'') offentliggör idag utfallet i Bolagets företrädesemission av units om cirka 35,4 MSEK som avslutades den 24 april 2023 ("Företrädesemissionen"). 4 279 341 units tecknades med och utan stöd av uniträtter, vilket motsvarar cirka 42,3 procent av Företrädesemissionen. 4 104 434 units, vilket motsvarar cirka 40,5 procent, tecknades av emissionsgaranter. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 82,8 procent och Lipigon tillförs därigenom cirka 29,3 MSEK före emissionskostnader.

1
2
...
15
>>

Nyheter

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma 2023 i Lipigon Pharmaceuticals AB den 25 maj 2023

I dag, den 25 maj 2023, hölls årsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB. Nedan följer en sammanfattning...

25 maj, 2023, Pressmeddelande

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-mars 2023

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-31 ...

17 maj, 2023, Pressmeddelande

Sista patient färdigbehandlad i Lipigons fas I-studie för behandling av svår hypertriglyceridemi

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon"), som utvecklar läkemedel mot sjukdomar orsakade av rubbningar...