Pressmeddelanden

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-juni 2022

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2022. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.

Andra kvartalet (april-juni) 2022

Nettoomsättning 0 tkr (683)

Rörelseresultat -12 653 tkr (-10 375)

Resultat per aktie före och efter utspädning -1,30 SEK (-1,07)

Rapportperioden (januari-juni) 2022

 Nettoomsättning 0 tkr (1 478)

Rörelseresultat -21 681 tkr (-15 260)

Resultat per aktie före och efter utspädning -2,23 SEK (-1,84)

Väsentliga händelser under det andra kvartalet (april-juni)

 • Bolaget fick godkänt av Läkemedelsverket på sin ansökan om klinisk prövning av den blodfettssänkande läkemedelskandidaten Lipisense.
 • Doseringsstart i fas I-studien av Lipigons blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense som för första gången gavs till människa. Studien syftar till att bestämma dos och undersöka hur väl läkemedelskandidaten tolereras av människor. Förhoppningsvis kommer vi redan i denna studie att kunna utläsa behandlingseffekterna av Lipisense, det vill säga vilken blodfettssänkning behandlingen ger i människa. Det minimerar i så fall fortsatta utvecklingsrisker.
 • En preklinisk studie, utförd av Lipigon och dess nederländska samarbetspartner, visade att hämning av målproteinet ANGPTL4 sänker triglycerid- och glukosnivåerna i blodet. Studien publicerades i Journal of Lipid Research.
 • Stort intresse för Lipigon på Europas ledande forskarmöte, EAS Congress i Milano - en av Europas största konferenser inom ämnesomsättningssjukdomar, främst hjärt-kärlsjukdom.
 • Bolagets företrädesemission tecknades till 90 procent av emissionens totala volym på cirka 25,1 Mkr. Totalt emissionsbelopp uppgick till cirka 22,6 Mkr.
 • Teckningsoptionerna TO 1 förföll utan aktieteckning.


  Väsentliga händelser under rapportperioden (januari
  -juni)

 • Den sista prekliniska säkerhetsstudien för den blodfettssänkande läkemedelskandidaten Lipisense slutfördes framgångsrikt.
 • Bolaget fick besked att ansökan för patentet för Lipigons läkemedelskandidat Lipisense kommer att bli föremål för prioriterad handläggning i USA.
 • Bolaget lämnade in ansökan om klinisk prövning (CTA, Clinical Trial Application) till svenska Läkemedelsverket för sin blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense.
 • Lipigon och dess samarbetspartner HitGen Inc. identifierade nya småmolekyler som kan bli utgångspunkter för nya läkemedelskandidater mot blodfettsrubbningar och hjärt-kärlsjukdomar.

Utvalda finansiella data i sammandrag

 

2022

APR-JUN

2021

APR-JUN

2022

JAN-JUN

2021

JAN-JUN

2021

JAN-DEC

Nettoomsättning, tkr

0

683

0

1 478

2 211

Övriga intäkter

93

85

275

489

969

Rörelseresultat, tkr

-12 653

-10 375

-21 681

-15 260

-41 191

Resultat efter skatt, tkr

-12 650

-10 375

-21 665

-15 260

-41 113

Balansomslutning, tkr

31 879

53 244

31 879

53 244

29 428

Periodens kassaflöde, tkr

-12 983

-8 993

-24 748

37 806

15 673

Periodens kassaflöde per aktie (SEK)

-1,33

-0,92

-2,54

4,56

1,74

Likvida medel, tkr

3 719

50 170

3 719

50 170

28 467

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)

-1,30

-1,07

-2,23

-1,84

-4,56

Eget kapital per aktie (SEK)

2,07

5,02

2,07

5,02

2,36

Soliditet, %

63,20%

91,68%

63,20%

91,68%

78,03%

 

VD har ordet

 Årets andra kvartal har innehållit två betydelsefulla händelser i Lipigons utveckling. Vi har gått från preklinisk till klinisk forskning och startat vår fas I-studie av Lipisense. Dessutom genomförde vi i juni en framgångsrik kapitalresning. Kassan fylldes på för att finansiera hela genomförandet av fas I-studien.

Starka omvärldsfaktorer påverkar börsklimatet och i synnerhet vår bransch. I ljuset av detta är vi mycket nöjda med förtroendet som både befintliga och nya aktieägare visade oss i den genomförda nyemissionen. Teckningsåtagandet var relativt högt jämfört andra liknande kapitalresningar under samma period.

Lipigons kliniska fas I-studie med Lipisense påbörjades planenligt i slutet av maj. Studien består av två delar: först en del med stegrande singeldosering med 20 personer uppdelade i minst fyra försöksgrupper, därefter en del upprepad dosering med 24 personer i fyra försöksgrupper. Utöver detta undersöks den explorativa behandlingseffekten via olika biomarkörer.

Vi ser fram emot att rapportera resultat från den första delen av studien under hösten avseende säkerhet och tolerabilitet. Vi har dessutom en spännande möjlighet att så här tidigt i läkemedelsutvecklingsprocessen kunna utläsa behandlingseffekter. Viktigast är dock att vi kan visa att behandlingen är säker. Utan en godtagbar säkerhetsprofil kan vi inte ta nästa steg i utvecklingen - att påbörja en fas II-studie i patienter.

I maj presenterade Lipigon data från olika djurmodeller samt genetiska data från patienter på ett av Europas största forskarmöten för hjärt-kärlsjukdom, EAS Congress i Milano. Vi presenterade också den nu pågående fas I-studien. Detta mottogs med stort intresse; Lipisense är first-in-class och vi har genetiska data som stödjer att hämning av målproteinet ANGPTL4 ger vår läkemedelkandidat unika egenskaper som särskiljer den från tänkbara konkurrenter. Inga läkemedel med samma verkningsmekanism har hittills utvecklats och det finns ett stort och ökande medicinskt behov för behandling av patienter med förhöjda triglyceridnivåer.

Under det andra kvartalet har bolagets projektledare Stefan Pierrou utsetts till ny CDO (Chief Development Officer) efter att Eva Arlander lämnat bolaget.

Vår dedikerade personal har jobbat hårt under sommaren även med våra andra projekt. Under den senare delen av året ser vi fram emot att kunna rapportera mer kring framstegen i dem. Sammanfattningsvis står Lipigon starkt och vi är redo att leverera viktiga milstolpar under det kommande kvartalet.

Umeå den 30 augusti 2022
Stefan K. Nilsson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Denna information är sådan information som Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022 kl. 08.30 CET.

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

2022-11-24
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2022. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.

2022-11-14

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") anordnar tillsammans med andra börsnoterade bolag från Umeå eventet "Umeå på börsen" den 17 november. Vd Stefan K. Nilsson kommer bland annat berätta om utvecklingen av Lipisense, bolagets läkemedelskandidat mot förhöjda triglycerider, och den pågående fas I-studien.

2022-11-11

Lipigons första kliniska studie i full gång och parallellt pågår ett intensivt nätverkande på branschmässor och vetenskapliga konferenser både i Sverige och utomlands.  "Vi märker ett stort intresse för både oss och Lipisense just nu", säger vd Stefan k. Nilsson, nyss hemkommen från BIO-Europe i Tyskland.

2022-10-13

Lipigon presenterade i förra veckan resultat från den pågående fas 1-studiens första del (SAD) med bolagets lipidsänkande läkemedelskandidat Lipisense. Studien uppnådde sitt viktigaste syfte där Lipisense tolererades väl hos patienterna och inga allvarliga biverkningar rapporterades. Trots denna goda nyhet sätter Analysguiden ett motiverat värde om 7,0 (11,6) kronor på Lipigon, vilket beror på fortsatt svagt börsklimat.

2022-10-05
Regulatorisk

"Lipigon rapporterar positiva top line-resultat från klinisk fas I-studie av Lipisense"

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännagav i dag positiva top line-resultat från SAD-delen i fas I-studien av prövningsläkemedel Lipisense i friska försökspersoner.

2022-10-05
Regulatory

"Lipigon announces positive top-line data from phase I clinical study of Lipisense" 

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") today announced positive top-line results from a phase I SAD study of its investigational medicine Lipisense in healthy volunteers.
 

2022-10-05
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännagav i dag positiva top line-resultat från SAD-delen i fas I-studien av prövningsläkemedel Lipisense i friska försökspersoner.

2022-10-05
Regulatory

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") today announced positive top-line results from a phase I SAD study of its investigational medicine Lipisense in healthy volunteers. 

2022-09-16

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") deltog i förra veckan i European Lipoprotein Clubs forskarmöte i Tutzing i Tyskland. Det var vd Stefan K. Nilssons femte och sista år i organisationskommittén.

2022-09-08
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 67 800 kr till ett genomsnittspris om 1,905 kronor per aktie.

2022-08-30
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2022. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.

2022-07-11
Regulatorisk

Företrädesemissionen i Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Bolaget" eller "Lipigon") är nu registrerad vid Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att omvandlas till aktier. Sista dag för handel med BTA är den 14 juli 2022. Avstämningsdag hos Euroclear är den 18 juli 2022, varefter BTA omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 20 juli 2022.

<<
1
2
3
...
13
>>

Nyheter

15 mars, 2023, Pressmeddelande

Lipigon rapporterar säkerhetsdata för högsta doseringsgruppen i Lipisense-studie

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") presenterade i dag ytterligare positiva säkerhetsresultat frå...

13 mars, 2023, Pressmeddelande

Lipigon presenterar på Stora Aktiedagen den 15 mars

På onsdag den 15 mars deltar Lipigon Pharmaceuticals på Stora Aktiedagen i Stockholm. Bolagets vd St...

28 februari, 2023, Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB

Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077, ("Bolaget") kallas härmed till extra b...