Pressmeddelanden och nyheter

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-september 2022

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2022. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.

Andra kvartalet (juli-september) 2022

Nettoomsättning 0 tkr (604)
Rörelseresultat -6 845 tkr (-11 499)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,36 SEK (-1,17) 

Rapportperioden (januari-september) 2022

Nettoomsättning 0 tkr (2 082)
Rörelseresultat -28 526 tkr (-26 758)
Resultat per aktie före och efter utspädning -2,22 SEK (-3,04)

Väsentliga händelser juli-september

 • Under det andra kvartalet genomfördes en företrädesemission som uppgick till cirka 22,6 Mkr före emissionskostnader på cirka 4,0 Mkr. Emissionslikviden har erhållits i juli månad.
 • Den 8 september meddelades att verkställande direktören Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 67 800 kr till ett genomsnittspris om 1,905 kronor per aktie. Aktierna köptes i den löpande handeln på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under onsdagen den 31 augusti. Efter transaktionerna uppgår Stefan K. Nilssons innehav till 925 068 antal aktier.

Väsentliga händelser januari-juni

 • Den sista prekliniska säkerhetsstudien för den blodfettssänkande läkemedelskandidaten Lipisense slutfördes framgångsrikt.
 • Det amerikanska patentverket, US Patent and Trademark Office ("USPTO"), meddelade att ansökan för patentet för Lipigons läkemedelskandidat Lipisense kommer att bli föremål för en prioriterad handläggning i USA.
 • Lipigon lämnade in ansökan om klinisk prövning, (Clinical Trial Application, CTA), till svenska Läkemedelsverket.
 • Lipigon och dess samarbetspartner HitGen Inc., identifierade nya småmolekyler som kan bli utgångspunkter för nya läkemedelskandidater mot blodfettsrubbningar och hjärtkärlsjukdomar.
 • Lipigon fick godkänt av Läkemedelsverket på sin ansökan om klinisk prövning av den blodfettssänkande läkemedelskandidaten Lipisense.
 • Fas I-studien för Lipisense inleddes och läkemedelskandidaten gavs för första gången till människa.
 • En preklinisk studie utförd av Lipigon och dess nederländska samarbetspartner visade att hämning av målproteinet ANGPTL4 sänker triglycerid- och glukosnivåerna i blodet.
 • Bolagets företrädesemission tecknades till 90 procent av emissionens totala volym på cirka 25,1 Mkr. Totalt emissionsbelopp uppgick till cirka 22,6 Mkr.
 • Teckningsoptionerna TO 1 förföll utan aktieteckning.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Den 5 oktober meddelades positiva top line-resultat från SAD-delen i fas I-studien av läkemedelskandidaten Lipisense i friska försökspersoner. Studien visade att Lipisense har en gynnsam säkerhets- och farmakokinetisk profil och tolererades väl och att inga allvarliga biverkningar rapporterades.

Utvalda finansiella data i sammandrag

 

2022

Jul-sep

2021

Jul-sep

2022

Jan-sep

2021

Jan-sep

2021

Jan-dec

Nettoomsättning, tkr

0

604

0

2 082

2 211

Övriga intäkter

78

145

352

635

969

Rörelseresultat, tkr

-6 845

-11 499

-28 526

-26 758

-41 191

Resultat efter skatt, tkr

-6 844

-11 434

-28 509

-26 693

-41 113

Balansomslutning, tkr

16 833

41 245

16 833

41 245

29 428

Periodens kassaflöde, tkr

11 851

-10 657

-12 903

26 737

15 673

Periodens kassaflöde per aktie (SEK)

0,62

-1,09

-1,00

3,05

1,74

Likvida medel, tkr

15 576

39 645

15 576

39 645

28 467

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)

-0,36

-1,17

-2,22

-3,04

-4,56

Eget kapital per aktie (SEK)

0,65

3,84

0,65

3,84

2,36

Soliditet, %

77,63%

90,63%

77,63%

90,63%

78,03%

VD har ordet

Lipigons kliniska program Lipisense löper enligt plan. Lipigon rapporterade under oktober positiva top line-resultat från sin kliniska fas I-studie med Lipisense. De fyra försöksgrupperna med fem försökspersoner i varje grupp har fått Lipisense i doser från 2 mg upp till 36 mg. Inga allvarliga biverkningar registrerades och den oberoende säkerhetskommittén rekommenderade således efter genomgång av säkerhetsdata att fortsätta fas I-studien med den del där upprepad dosering genomförs en gång per vecka under fyra veckor. Den första gruppen med upprepad dosering har planenligt påbörjat behandlingen under oktober månad.

Lipigon är ett starkt forskningsdrivet bolag med expertis i forskningsfältets framkant, inte minst efter de positiva nyheterna från den kliniska studien. Lipigon har därför under hösten bedrivit en hel del utåtriktad verksamhet. Både nya och etablerade kontakter har uppdaterats om utvecklingen under höstens olika partneringmöten och intresset för Lipisense ökar hela tiden.

Det stora intresset har flera orsaker; det finns ett stort behov av ny medicinering för kardiometabola sjukdomar, Lipisense målgen har ett starkt genetiskt stöd för behandling av nämnda sjukdomar, Lipigon har uppvisat positiva säkerhetsdata för Lipisense och bolaget har dessutom resultat från sjukdomsmodeller i djur som konfirmerar genetiska data och potential för "first-in-class". Att andra bolag värdesätter vårt kunnande är vårt "track-record" ett tydligt bevis för. Efter genomförd fas I kommer vi dessutom att kunna rapportera om effektdata, vilket markant kommer att stärka Lipigons ställning vid ett positivt utfall.

Idag lider cirka fem miljoner patienter av SHTG på de sju största marknaderna och antalet patienter förväntas öka i framtiden som ett resultat av ökad fetma, metabolt syndrom och typ 2-diabetes. För de patienter som behandlas med de triglyceridsänk ande läkemedel som idag finnstillgängliga når bara hälften av patienterna behandlingsmålen. Trots dess begränsningar har två av dessa läkemedel nått toppförsäljning på mer än en miljard USD. Baserat på antalet patienter och det stora kvarstående medicinska behovet är Lipigons bedömning att SHTG utgör en marknadsmöjlighet för Lipisense på mer än en miljard USD.

Lipigon har likvida medel för att kunna slutföra sin kliniska fas I-studie. Genom ett långsiktigt och systematiskt arbete är vi nu redo att börja planera för att inleda en klinisk fas II-studie med Lipisense och till det krävs ytterligare kapitaltillskott. Vi jobbar med flera parallella spår för att trygga finansieringen av den fortsatta utvecklingen av Lipisense. Bolaget står inför sin mest spännande tid. Befintliga behandlingar tillgodoser inte det medicinska behovet men starka vetenskapliga bevis indikerar att Lipisense vid marknadsgodkännande kan göra det.

Umeå den 24 november 2022
Stefan K. Nilsson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom.
Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.