Pressmeddelanden

Lipigon publicerar delårsrapport januari-september 2021

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2021. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, lipigon.se. Nedan följer en sammanfattning.

Tredje kvartalet (jul-sep) 2021

Nettoomsättning 604 tkr (2 043)
Rörelseresultat -11 499 tkr (-659)
Resultat per aktie före och efter utspädning -1,17 SEK (-0,18)

Rapportperioden (jan-sep) 2021

Nettoomsättning 2 082 tkr (3 188)
Rörelseresultat -26 758 tkr (-3 124)
Resultat per aktie före och efter utspädning -3,04 SEK (-0,75)

VD har ordet

Lipigon utvecklar nya läkemedel för lipidrelaterade (fettrelaterade) sjukdomar. Vårt forskningsområde är hett och kommer fortsätta att vara högaktuellt under lång tid framöver. Det finns inget som tyder på att lipidrelaterade sjukdomar minskar - tvärtom ser vi ökande problem världen över. Vi är förståeligt nog på intet sätt ensamma i detta sjukdomsfält och tuff konkurrens råder. Med över 50 års erfarenhet av lipidforskning står vi oss väl i den konkurrensen och vårt track-record av samarbeten är bevis för det. Vi lever dock inte på gamla meriter utan fortsatt leverans står i fokus; stolt kan jag konstatera att vi följer vår plan minutiöst och att flera viktiga milstolpar kommer passeras under nästa kvartal.

Vårt flaggskepp Lipisense seglar mot kliniska prövningar och det förberedande arbetet är i full gång. Vi har under det tredje kvartalet påbörjat de avslutande stegen för både tillverkning av kliniskt prövningsmaterial och de prekliniska säkerhetsstudierna. CTC i Uppsala har kontrakterats för genomförande av vår fas l-studie. Den första förberedande säkerhetsstudien visade att Lipisense kan ges i höga doser utan att oönskade biverkningar observerades. Dessutom visade studien att Lipisense effektivt sänkte blodfetterna. Utöver detta har vi tillsammans med den världsledande ANGPTL4-forskaren Prof. Sander Kersten genomfört studier i andra djurmodeller som även de indikerar att Lipisense både är säkert och effektivt mot förhöjda blodfetter.

Dessa studier har under detta kvartal varit viktiga värdebyggande steg som inneburit positiv uppmärksamhet för oss. Det står klart för oss att vårt huvudprojekt bevakas från många håll och affärsdiskussioner kring Lipisense har genom detta intensifierats. Med örat mot marken lyssnar vi av vad som krävs för att nå framgång. Vi anpassar vårt utvecklingsarbete efter detta och för varje genomfört utvecklingssteg kommer vi närmare det som en potentiell licenstagare vill se.

Förutom det uppenbara fokuset på utvecklingsarbetet med Lipisense vill jag också framhålla vikten av fortsatt affärsutveckling och diskussioner. Vi har under det tredje kvartalet deltagit i flera forum där vi fått chansen att visa upp oss för både nya och gamla kontakter. Sådana möten är oerhört viktiga och över de kommande sex månaderna kommer vi att jobba hårt för att förbereda så många möjliga partners vi kan inför starten av våra kliniska prövningar. När resultat från fas l kan extraheras kommer intresserade kontakter vänta lika spänt som vi på dessa data.

Lipisense

Intresset för blodfetter och RNA-läkemedel är stort; vi har under den senaste tiden nåtts av besked om fortsatta kliniska studier i fas II och III för läkemedelsföretagen Ionis Pharmaceuticals och Arrowhead Pharmaceuticals. Bägge verkar inom vårt område men med andra målproteiner än Lipigon. Lipisense bygger på en unik verkningsmekanism, målproteinet har starkt genetiskt stöd och differentieringen mot konkurrenters produkter under utveckling är tydlig. För att ytterligare stärka det fortsatta utvecklingsarbetet kommer vi genom avancerade genetiska studier tillsammans med vår samarbetspartner 5Prime Sciences att undersöka exakt vilka patientgrupper som skulle ha bäst nytta av behandling med Lipisense.

Vi har även under det tredje kvartalet nåtts av slutrapporten från den första förberedande säkerhetsstudien. De kvarstående studierna är också avslutade och vi inväntar nu slutrapporterna även där, utfallet kommer att meddelas via pressmeddelande. Baserat på dessa studier kommer klinisk prövningsansökan att inlämnas till Läkemedelsverket tidigt under 2022. Arbetet med ansökan har påbörjats och planen att initiera fas l-studien i juni 2022 ligger fast.

Vårt portföljarbete

Lipodystrofi-projektet (P2), är sedan 2019 utlicensierat till CombiGene och rapporteras därför, förutom väsentliga nyheter, främst genom CombiGenes egna kanaler. Jag vill dock uppmärksamma Lipigons aktieägare på, och passa på att gratulera CombiGene till licensavtalet med Spark Therapeutics. Avtalet är inte kopplat till lipodystrofi-projektet men innebär förstås stärkta möjligheter för CombiGene att driva projektet framåt.

I dyslipidemi-projektet (P3) pågår arbetet med att validera screeningsresultaten. Parallellt med vårt arbete pågår stödjande studier hos vår partner HitGen. Vi jobbar också hårt med att förbereda screening av ytterligare ett målprotein inom dyslipidemi där vi nyttjar HitGens världsledande plattform. Vårt mål är att under kommande kvartal genomföra denna screening. Vi är mycket glada över att ha det här samarbetet på plats. Bolaget har ett börsvärde på cirka 9,8 miljarder USD och kan lista en mängd prestigefyllda samarbeten med big pharma och mycket kompetenta expertbolag - Lipigon är ett av dem! Potentialen i HitGens plattform stavas oral dosering; läkemedel som kan ges som en tablett och som passar sjukdomar där preventionsbehandling till stora patientgrupper är önskvärt. HitGen stödjer oss inte bara genom screeningsarbetet utan kan bidra till utvecklingsarbetet hela vägen fram till kliniska prövningar.

Förutom leverans i huvudprojektet Lipisense pågår visst undersökande arbete kring nya idéer. Vår egen kunskaps- och nätverksplattform utvärderar ständigt nya möjligheter genom nyttjande av både välkänd och ny teknologi. När läget är rätt för att bredda vår portfölj kommer vi att vara väl förberedda. Vi är ett projektportföljsbolag och vi strävar efter en rik pipeline med riskspridning avseende läkemedelsteknologi, indikationer, målproteiner och utvecklingssteg (preklinik och klinik). Som alltid kommer vetenskaplig medicinsk grund och vår egen kapacitet att avgöra vad som är ett lämpligt projekt för oss. Inom fem år skall Lipigon vara världsledande inom vårt sjukdomsfält och vägen dit går genom konstant fokus på värdebyggande aktiviteter och framtida patientnytta.

Som nämnts ovan så verkar många andra bolag i vårt fält och flera liknande projekt har under perioden visat framsteg i utvecklingsarbetet. Vi ser med tillförsikt på den utvecklingen. Ett stort intresse för forskningsfältet stärker oss i våra partnerdiskussioner. Som en referens inom blodfettsfältet kan nämnas att fler än tio kolesterolsänkande statiner med samma verkningsmekanism finns på marknaden idag. Vår slutsats av detta är att det finns gott om utrymme för triglyceridsänkande läkemedel, speciellt då olika verkningsmekanismer nyttjas. Lipisense har möjlighet att vara first-in-class och vi ser därför framtiden an med stor tillförsikt.

Under det fjärde kvartalet 2021 avser vi att rapportera om säkerhetsstudier i Lipisense, det fortsatta arbetet inom HitGen-samarbetet (P3) samt om vårt ARDS-projekt (P4). Vi deltar på olika affärskonferenser och branschmöten i syfte att sprida information om främst Lipisense; samtidigt pågår också arbete kring att stärka det prekliniska datapaketet med avseende på verkningsmekanism och i sjukdomsmodeller. Vi har med andra ord ett händelserikt avslut på året framför oss och ser fram emot att hålla er alla uppdaterade om vår progress!

Umeå den 24 november 2021
Stefan K. Nilsson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Denna information är sådan information som Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2021 kl. 08.30 CET.

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

2022-09-16

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") deltog i förra veckan i European Lipoprotein Clubs forskarmöte i Tutzing i Tyskland. Det var vd Stefan K. Nilssons femte och sista år i organisationskommittén.

2022-09-08
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 67 800 kr till ett genomsnittspris om 1,905 kronor per aktie.

2022-08-30
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2022. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.

2022-07-11
Regulatorisk

Företrädesemissionen i Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Bolaget" eller "Lipigon") är nu registrerad vid Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att omvandlas till aktier. Sista dag för handel med BTA är den 14 juli 2022. Avstämningsdag hos Euroclear är den 18 juli 2022, varefter BTA omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 20 juli 2022.

2022-06-21
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Bolaget" eller "Lipigon") meddelar härmed utfallet i den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 3 maj 2022 och som godkändes av extra bolagsstämma den 19 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 17,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 69,9 procent, vilket innebär att cirka 20,1 procent av Företrädesemissionens totala *volym tilldelas emissionsgaranterna. Lipigon tillförs således cirka 22,6 MSEK, motsvarande 90 procent av Företrädesemissionens totala volym.

2022-06-13

Lipigon beslutade i maj om en nyemission av aktier om drygt 21 MSEK med företrädesrätt för Lipigons aktieägare. Vd Stefan K. Nilsson har intervjuats i flera kanaler om bolaget, det nya läget och vad emissionslikviden kommer att användas till.

2022-06-09

Hämning av målproteinet ANGPTL4 sänker triglycerid- och glukosnivåerna i blodet. Genom målsökande behandling av levern undviks kända biverkningar som annars kan uppstå om hela organismen behandlas. Det visar en ny studie utförd av Lipigon och dess nederländska samarbetspartner.

2022-06-09

Inhibition of the target protein ANGPTL4 lowers triglyceride and glucose levels in the blood, according to a new study conducted by Lipigon and its Dutch partners. Targeted treatment of the liver avoids known side effects that might otherwise occur if the whole organism is treated.

2022-06-02

Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) ("Bolaget" eller "Lipigon") offentliggör idag det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Bolagets tidigare meddelade företrädesemission av aktier ("Företrädesemissionen"). Informationsmemorandumet och annan relevant information kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.lipigon.se, på Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida, www.stockholmcorp.se, samt på Nordic Issuing AB:s hemsida, www.nordic-issuing.se.

2022-05-31

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") har meddelat att bolagets läkemedelskandidat Lipisense på tisdagen för första gången har getts till människa. Doseringen skedde inom ramen för fas I-studien.

2022-05-31

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") has announced that their drug candidate Lipisense has been given to humans for the first time. The phase I clinical trial began on Tuesday.

2022-05-30

Lipigons vd Stefan K. Nilsson höll två presentationer om Lipisense på tisdagskvällen vid EAS Congress 2022 i Milano, den största årliga kongressen om åderförfettning i Europa. "Jag möttes av ett stort internationellt intresse för vår läkemedelskandidat Lipisense", säger Stefan K. Nilsson.

1
2
...
12
>>

Nyheter

16 september, 2022, Pressmeddelande

Lipigon deltog i forskarmötet ELC i Tutzing, Tyskland

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") deltog i förra veckan i European Lipoprotein Clubs forskarmöt...

8 september, 2022, Pressmeddelande

Lipigons vd Stefan K. Nilsson ökar sitt innehav i bolaget

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lip...

30 augusti, 2022, Pressmeddelande

Lipigon publicerar delårsrapport för januari-juni 2022

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-30 ...