Pressmeddelanden och nyheter

Nischad klinisk utvecklingsväg i fas II öppnar framtida möjligheter för Lipigon

Biostock har intervjuat Lipigons vd Stefan K. Nilsson om utvecklingen i bolagets huvudprojekt i samband med företrädesemissionen som just har öppnat för teckning.

Lipigon Pharmaceuticals AB genomför en företrädesemission om drygt 35 Mkr efter positiva fas I-data av läkemedelskandidaten Lipisense. Syftet med företrädesemissionen är att finansiera fas II-studien som planeras starta under året.

I samband med detta intervjuas Lipigons vd Stefan K. Nilsson av nyhets- och analystjänsten Biostock om utvecklingen av läkemedelskandidaten Lipisense, de kliniska studierna och om bolagets framtidsutsikter.

"Nu ska vi ta steget in i fas II-studien och relevanta patienter där vi skall undersöka dels säkerheten men självklart också undersöka behandlingseffekten. Detta kommer vara oerhört värdefullt inför potentiella licensaffärer. Utöver Lipisense-projektet så har Lipigon även tre ytterligare projekt som alla kan uppnå värdehöjande milstolpar under kommande året", säger Stefan K. Nilsson bland annat i intervjun.

Läs hela intervjun här.

Om Lipisense
Läkemedelskandidaten är ett RNA-läkemedel som förhindrar cellerna från att producera det sjukdomsfrämjande målproteinet ANGPTL4 i levern genom att förstöra det proteinkodande RNA:t innan målproteinet har bildats. Genetiska data visar att ANGPTL4 är en oberoende riskfaktor för både hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes

Företrädesemissionen
För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det EU-tillväxtprospekt som upprättats och publicerats med anledning av Företrädesemissionen och som hålls tillgängligt bland annat på Lipigons hemsida, www.lipigon.se.

Företrädesemissionen omfattar högst 10 122 212 units motsvarande högst 70 855 484 aktier, högst 60 733 272 teckningsoptioner av serie TO2 samt högst 30 366 636 teckningsoptioner av serie TO3. En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen berättigar till en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av sju (7) nya aktier, sex (6) teckningsoptioner av serie TO2 samt tre (3) teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen är 3,50 SEK per unit, motsvarande 0,50 SEK per aktie.

Tidplan för företrädesemissionen
5 april 2023-19 april 2023 - Handel med uniträtter
5 april 2023-24 april 2023 - Teckningsperiod för Företrädesemissionen
5 april 2023-tills dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket - Handel med betalda tecknade units (BTU)
26 april 2023-beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Rådgivare
Corpura Fondkommission AB (www.corpura.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt AS är legal rådgivare till Lipigon i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkomission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Filer för nedladdning