Vad händer i fas II?

2023-12-12

Under det första kvartalet 2024 planeras Lipisense® gå in i kliniska fas II-studier. Därmed går startskottet för en spännande resa mot nästa milstolpe i Lipigons historia. Stefan Pierrou, projektledningschef för läkemedelsutvecklingen på Lipigon, delar med sig av vad detta innebär och vilka steg som väntar nu.

Lipigons längst framskridna projekt Lipisense® har som mål att sänka blodfettet triglycerider hos patienter med skadligt höga nivåer. Under det första kvartalet av 2024 planeras det för att läkemedelskandidaten går in i fas II-studier.

Stefan Pierrou, som leder den kliniska verksamheten, sammanfattar den nyligen avslutade fas I-studien:

”Vår fas I-studie innebär att vi har nått en viktig milstolpe eftersom den visar att Lipisense® har en tydlig positiv säkerhets- och farmakokinetisk profil inom samtliga behandlingsgrupper.”

Vid upprepade doser observerades även en minskning av målproteinet ANGPTL4 i blodet, vilket bekräftar Lipisense® målinriktade funktion. Reduktionen av proteinnivåer i plasma konstaterades vara statistiskt säkerställd jämfört med placebogruppen i en post hoc-analys gjord av sponsorn till studien. En post hoc-analys är en statistisk undersökning som görs efter att data har samlats in och visar oplanerade mönster eller skillnader som inte ursprungligen var föremål för studien.”

Upptäckten av target engagement, det vill säga att Lipisense® påverkar vårt målprotein ANGPTL4 redan i fas I-studien är en stor fördel. Detta minskar utvecklingsrisken avsevärt och stärker vår övertygelse inför fas II-studien”, säger Stefan Pierrou.

Studiestart i början av 2024

Starten för fas II-studien har justerats något på grund av förändringar i studieprotokollet och i ansökningsprocessen till det nya EU-harmoniserade systemet för godkännande av kliniska studier.

Den 10 november lämnade Lipigon in ansökan till Clinical Trial Information System (CTIS), den EU-baserade plattformen som styr processen för godkännande av kliniska studier i Europa. Förväntat godkännande från CTIS inom 60–106 dagar öppnar för en studiestart i början av nästa år.

Fas II-studien kommer att genomföras i samarbete med uppdragsorganisationen Link Medical vid tre prövningsenheter i Sverige: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Västerås sjukhus och Clinical Trial Consultants (CTC) prövningsenhet i Uppsala.

Säkerhet – men också effekt

Syftet med fas II-studien är att dokumentera säkerhetsprofilen för Lipisense® i patienter med svår hypertriglyceridemi (sHTG) och typ 2-diabetes(T2D).

Den kliniska utvecklingsplanen riktar in sig på att sänka nivåerna av proteinet ANGPTL4, ett kritiskt mål i behandlingen av blodfettsrubbningar. Genom att specifikt ”stänga av” produktionen av ANGPTL4-protein i levern, utnyttjar den RNA-baserade läkemedelskandidaten proteinets roll i sjukdomen till patientens fördel. Denna unika angreppspunkt erbjuder inte bara potentiellt effektiva behandlingar för blodfettsrubbningar, utan kan även medföra ytterligare hälsofördelar, som till exempel förbättrad kontroll av blodglukosnivåer.

Genom att fokusera på att hämma ANGPTL4, öppnar Lipigon upp nya vägar för innovativa och effektiva behandlingsstrategier.

”Det primära målet är säkerhet, men vi hoppas även på att tydligare kunna observera terapeutiska effekter och få en bättre förståelse för Lipisense® -molekylen. Eftersom det är första gången en ANGPTL4-hämmare testas på patienter finns flera parametrar och frågeställningar som vi vill utforska”, förklarar Stefan Pierrou.

I ett sekundärt och explorativt syfte kommer studien att undersöka olika biomarkörer, som blodfettsnivåer och insulinkänslighet, för att få en djupare förståelse av de underliggande effekterna.

Noggrant planerad studiedesign

Patientgruppen som lider av höga triglyceridnivåer har en betydande ökad risk för flera allvarliga sjukdomar, framför allt akut inflammation i bukspottskörteln och åderförfettning. Det finns ett stort behov av nya, innovativa behandlingsalternativ för att adressera utmaningarna som dessa patienter står inför. Den planerade fas II-studien är strukturerad för att noggrant utforska deras tillstånd och öka förståelsen för olika aspekter av deras hälsa.

”Studiens design har stämts av med kliniska experter inom det här sjukdomsområdet för att säkerställa att den möter högsta vetenskapliga standard. Dessutom har vi beaktat och integrerat feedback från potentiella framtida licenstagare av Lipisense®, vilket bidrar till att forma en robust forskningsstrategi som kommer att ge värdefull insikt för både nuvarande och framtida behandlingsbehov hos denna patientgrupp”, säger Stefan Pierrou.

Studien är liten och kostnadseffektiv och kommer att ge ytterligare information om säkerhet samt effekt på biomarkörer. Den kommer att inkludera 25 patienter som ska behandlas med fyra doser av Lipisense® eller placebo under en månad. Efter tre månader genomförs en databaslåsning, därefter följs patienterna upp under ytterligare tre månader. Data kommer att vara tillgängliga efter tre månaders uppföljning.

Eftersom läkemedelsubstansen är mycket stabil och det fortfarande finns kvar doser av Lipisense® från fas I-studien, kan dessa användas också för hela fas II-studien.

Samarbetspartner inleder fas I-studie

I maj i år tillkännagavs samarbetet med Leaderna Theraputics, Lipigons kinesiska samarbetspartner, för att bedriva den fortsatta utvecklingen av Lipisense®.

Leaderna kommer att ansvara för utveckling och kommersialisering av Lipisense® i Kina, Hongkong, Taiwan och Macau. Lipigon kommer att behålla de globala utvecklings- och kommersiella rättigheterna utanför Storkina. Som en del av avtalet har Lipigon erhållit en förskottsbetalning och kan i framtiden även få milstolpsbetalningar samt royalties på försäljning i Storkina, upp till totalt 91 miljoner USD. Samarbetet förväntas också innebära betydliga besparingar genom kostnadsdelning. 

Leaderna kommer att inleda en egen fas I-studie parallellt med Lipigons fas II-studie. Studiens primära mål är att undersöka hur metaboliseringen av läkemedlet Lipisense® påverkas av genetiska variationer hos den kinesiska befolkningen. Baserat på resultaten av denna studie kan Lipigon och Leaderna potentiellt samarbeta för att fortsätta den kliniska utvecklingen tillsammans. Läkemedelssubstansen från Lipigons fas I-studie kommer att användas även till denna studie.