Pressmeddelanden

Lipigon tar sikte på fas II

Under den senaste tiden har Lipigon kommit med flera positiva nyheter om bolagets blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense som befinner sig i klinisk fas I. Bolaget undersöker nu möjligheten att starta fas II tidigare än planerat. Vd Stefan K. Nilsson svarar här på några frågor om utvecklingsarbetet.

I maj 2022 startade startade Lipigon den första kliniska studien av Lipisense, ett RNA-läkemedel framtaget för att sänka blodfettet triglycerider hos personer med kraftigt förhöjda nivåer.

I oktober rapporterade bolaget positiva topline-resultat från grupperna som får engångsdosering (SAD, single ascending dose), som visade att Lipisense tolererades väl och inte orsakar biverkningar. I förra veckan rapporterades säkerhetsresultat från grupperna som får upprepade stigande doser (MAD, multiple ascending dose), vilka ytterligare bekräftade kandidatens goda säkerhetsprofil.

Vad innebär detta för utvecklingen av Lipisense? 

- Arbetet med att utvärdera Lipisense säkerhet och tolerabilitet löper på som det ska. Vi har kommit en god väg i vår första kliniska studie i och med att vi har rapporterat goda säkerhetsresultat i både SAD- och MAD-delen. De bieffekter som vi sett är typiska för substansklassen, milda och resolverande; vi ser att Lipisense tolereras väl av studiedeltagarna. Detta gör att vi nu utvärderar möjligheten att avsluta fas I tidigare än planerat och komma igång med fas II redan under 2023.

Har ni kunnat utläsa några effektdata eller se några behandlingseffekter ännu?

- Vår pågående studie är dubbelblindad, det vill säga varken försöksledaren eller studiedeltagarna vet vem som får placebobehandling och vem som får den aktiva behandlingen. Det är ett visst reglemente som måste tillgodoses för att man skall "avblinda", alltså ta bort blindningen från en behandlingsgrupp. Vi kan i dagsläget göra kvalificerade gissningar men vi kommer inte att rapportera resultatet förrän avblindningen är gjord. Först då kan vi vara säkra på om vår tolkning är rätt.

Designad molekyl med stor träffsäkerhet

Lipisense är designat för att minska produktionen av målproteinet ANGPTL4 som har en central funktion i styrningen av triglyceridnivåerna i blodet. Genetiska data visar att ANGPTL4 är en oberoende riskfaktor för både hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Lipigons val av målprotein och de stödjande data som bolaget genererat under året har väckt mycket uppmärksamhet ifrån forskare, läkare och industri.

Varför är intresset för ANGPTL4 så stort?

-  Vi har lyckats slå hål på en tidigare dogm om att ANGPLT4 inte är ett lämpligt målprotein och våra genetiska data visar dessutom att de behandlingar som finns i klinisk utveckling inte riktigt kan mäta sig med vårt målprotein. Vår samarbetspartner och vetenskaplige rådgivare professor Sander Kersten brukar kalla en relativt vanlig genförändring i ANGPTL4 för naturens gåva till oss. Genförändringen leder till minskad tillverkning och sämre funktion hos ANGPTL4-proteinet och härmar på så sätt den läkemedelsbehandling vi vill uppnå. Hos personer som bär med sig denna genförändring finns en väldigt tydlig koppling till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes.

Det kliniska utvecklingsprogrammet för Lipisense inriktar sig på att minska triglyceriderna hos personer med kraftigt förhöjda nivåer. Det finns dock flera sjukdomar där Lipisense kan komma att användas, alltifrån nischade indikationer som SHTG, det vill säga svår hypertriglyceridemi, till prevention av hjärt- och kärlsjukdomar.

Hur ser marknaden för Lipisense ut?

- I dag lider cirka fem miljoner personer av svår hypertriglyceridemi. Endast hälften av patienterna som behandlas med de triglyceridsänkande läkemedel som finns i dag finns når behandlingsmålen. Trots dessa begränsningar har två av dessa läkemedel uppnått en toppförsäljning på mer än en miljard USD. Baserat på antal patienter och det stora kvarstående medicinska behovet är vår bedömning att sjukdomen utgör en marknadsmöjlighet för Lipisense på mer än en miljard USD.

Och konkurrensläget?

- Det finns en uppsjö konkurrenter som inriktar sig på utveckling av läkemedel mot andra blodfettsreglerande faktorer. De två som oftast nämns är det närbesläktade ANGPTL3 och blodfettsproteinet apoC3. Flera olika bolag utvecklar både RNA-läkemedel och antikroppsläkemedel mot dessa faktorer, och i kliniska prövningar har de visat mycket god effekt på blodfetter. Det som däremot saknas är stöd i humangenetiska studier för att blodfettsförändringar som åstadkoms genom att påverka dessa två gener leder till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Tvärtom vad vi ser för ANGPTL4 då vi gör jämförande studier.

Det är inte givet att konkurrenternas läkemedel inte kommer att fungera men vi bedömer att deras chans är lägre än vår. Vi är i ett väl förspänt konkurrensläge eftersom vi också är first-in-class, och just nu finns det inga konkurrenter som offentligt meddelat att de har ett konkurrerande ANGPTL4-program.

 Läs mer om utvecklingen av Lipisense här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan K. Nilsson, VD, Lipigon
E-post: stefan@lipigon.se
Telefon: 0705-78 17 68

Om Lipigon

Lipigon Pharmaceuticals AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel med nya, unika verkningsmekanismer (first-in-class) för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense mot förhöjda triglycerider som våren 2022 gick in i klinisk fas, ett RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom, ett genterapiprojekt för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ) samt ett småmolekylsprojekt för behandling av dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

Bolagets aktie (LPGO) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Filer för nedladdning
2023-03-15
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") presenterade i dag ytterligare positiva säkerhetsresultat från fas I-studiens högsta dosering av läkemedelskandidaten Lipisense. Läkemedelskandidaten utvecklas för att behandla personer med kraftigt förhöjda triglyceridnivåer och de nya resultaten stärker dess potential som en potentiell behandling för denna patientgrupp.

2023-03-13

På onsdag den 15 mars deltar Lipigon Pharmaceuticals på Stora Aktiedagen i Stockholm. Bolagets vd Stefan K. Nilsson presenterar bolaget och ger en uppdatering om bolagets blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense, som befinner sig i slutet av klinisk fas I.

2023-02-28
Regulatorisk

Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 mars 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Tvistevägen 48C i Umeå.

2023-02-28
Regulatorisk

Styrelsen i Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon" eller "Bolaget") har idag, den 28 februari 2023, beslutat, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagstämma den 30 mars 2023, att genomföra en företrädesemission av högst 10 122 212 units bestående av aktier och teckningsoptioner om cirka 35,4 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Varje unit består av sju (7) nya aktier, sex (6) teckningsoptioner av serie TO2 och tre (3) teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen är 3,50 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 som ges ut i Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 10,3-54,7 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,4 MSEK, motsvarande cirka 9,6 procent av Företrädesemissionen, från styrelseledamöter, ledande befattningshavare och befintliga aktieägare. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 24,9 MSEK, motsvarande cirka 70,4 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har således erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 28,3 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas för att genomföra kliniska fas II-studier med Bolagets läkemedelskandidat Lipisense. Resultatet av Bolagets pågående kliniska fas I-studie beräknas offentliggöras i mitten av 2023 och Bolaget avser att inleda fas II-studier kort därefter.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

2023-02-28
Regulatorisk

Idag publicerar Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari-31 december 2022. Bokslutskommunikén i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt att ladda ned på bolagets webbplats lipigon.se. Nedan följer en sammanfattning.

2023-01-27
Regulatorisk

Under den senaste tiden har Lipigon kommit med flera positiva nyheter om bolagets blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense som befinner sig i klinisk fas I. Bolaget undersöker nu möjligheten att starta fas II tidigare än planerat. Vd Stefan K. Nilsson svarar här på några frågor om utvecklingsarbetet.

2023-01-23
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 44 499,25 kronor till ett genomsnittspris om 1,09 kronor per aktie.

2023-01-19
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännagav i dag positiva säkerhetsresultat från fas I-studiens multipla dosering av läkemedelskandidaten Lipisense. Läkemedelskandidaten utvecklas för att behandla personer med kraftigt förhöjda triglyceridnivåer.

2023-01-19
Regulatory

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") today announced positive safety results from multiple dosing in the phase I trial with the drug candidate Lipisense. The drug candidate is being developed for treating hypertriglyceridemia.

2023-01-18

Lipigon Pharmaceuticals AB meddelar härmed att valberedningen inför årsstämman 2023 har utsetts.

2022-11-28
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 44 499,60 kr till ett genomsnittspris om 1,20 kronor per aktie.

1
2
...
13
>>

Nyheter

15 mars, 2023, Pressmeddelande

Lipigon rapporterar säkerhetsdata för högsta doseringsgruppen i Lipisense-studie

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") presenterade i dag ytterligare positiva säkerhetsresultat frå...

13 mars, 2023, Pressmeddelande

Lipigon presenterar på Stora Aktiedagen den 15 mars

På onsdag den 15 mars deltar Lipigon Pharmaceuticals på Stora Aktiedagen i Stockholm. Bolagets vd St...

28 februari, 2023, Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i Lipigon Pharmaceuticals AB

Aktieägarna i Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077, ("Bolaget") kallas härmed till extra b...