Vision, affärsidé och strategi

Vision och affärsidé

Lipigons affärsmodell går ut på att, i egen regi eller i partnerskap med andra bolag, utveckla innovativa läkemedel för lipidrelaterade sjukdomar.

Lipigons vision är att förbättra och förlänga livet för patienter som lider av sjukdomar kopplade till rubbningar av blodfetterna. I dag finns inte tillräckligt effektiva behandlingsalternativ för de här patienterna. Många miljoner människor lever i ett stort lidande och med ökad risk för följdsjukdomar medan de väntar på en ny typ av behandling. Vi vill möta deras behov genom att erbjuda behandlingar med nya, unika och effektiva verkningsmekanismer.

Vårt mål är att vara världsledande inom lipidrelaterade sjukdomar och en självklar samarbetspartner för big pharma.

Strategi

Lipigons strategi är att utveckla en bred portfölj av läkemedelskandidater för lipidrelaterade sjukdomar. Lipigon fokuserar initialt på avancerade sjukdomar eller genetiskt definierade patientsegment där det är möjligt att identifiera behandlingseffekten tidigt i den kliniska utvecklingen. Det möjliggör studier med färre patienter, kortare tidsåtgång och lägre utvecklingskostnader och innebär därmed en minskad utvecklingsrisk.

Lipigon har i några fall möjlighet till särläkemedelstatus för att även där minska utvecklingsrisken och skapa förutsättningar för marknadsexklusivitet och en attraktiv prissättning. På sikt finns det också en möjlighet för Lipigon att utveckla indikationsområdet till behandling av breda folksjukdomar, som exempelvis dyslipidemi eller prevention av hjärt-kärlsjukdomar, med samma läkemedel.