Marknad: Lipodystrofi (P2)

Lipigons andra projekt, som är utlicenserat till CombiGene AB (publ) syftar till att hjälpa patienter som drabbats av partiell lipodystrofi, en sällsynt sjukdom som karakteriseras av dysfunktionell fettvävnad. CombiGene uppskattar att cirka 800 personer i Nordamerika och Europa har sjukdomen. Målmarknaden för indikationen uppskattas vara värd flera miljarder SEK.

Det finns idag inga verksamma behandlingsmöjligheter för dessa patienter. För att beräkna en potentiell marknad för Lipigons läkemedel skulle man kunna utgå ifrån att läkemedlet skulle kunna behandla mellan 25 och 50 procent av patienterna. I dagsläget bedömer Lipigon att behandlingen per patient ligger på 1,5 miljoner USD i USA och 1,3 miljoner dollar i Europa. I så fall skulle den totala försäljningspotentialen uppgå till mellan 700–14 500 miljoner dollar.

Projekt 2 är utlicensierat till CombiGene sedan 2019. Det ingår nu i CombiGenes utvecklingsportfölj. Lipigon har rätt till intäktsdelning och royalties på eventuell försäljning.

Avtalet innebär att Lipigon ersätts med tidiga milstolpbetalningar i det gemensamma lipodystrofi-projektet, intäktsdelning vid eventuell försäljning till tredje part och royalties vid marknadslansering. Lipigon erhöll även 1 322 751 aktier i CombiGene som vid avtalets ingående motsvarade ett marknadsvärde om 1,5 MSEK. I augusti 2020 mottog bolaget ytterligare en milstolpbetalning, som utgick i form av aktier motsvarande ett marknadsvärde om cirka 1,5 MSEK, i samband med en patentansökan. Läs mer på CombiGenes webbplats.

Till patent

Befintliga behandlingar på marknaden

Metreleptin är en godkänd läkemedelsbehandling av lipodystrofi som endast fungerar för en begränsad andel av patienterna.

Akut behandling utgörs av fasta eller begränsat födointag för att minska belastningen på levern.

Levertransplantation är ofta nödvändig för äldre och särskilt svårt drabbade patienter.

Det finns enligt Lipigons vetskap inga kända läkemedelsutvecklingsprojekt som inriktar sig på patienternas grundproblematik, det vill säga förhöjt leverfett. Genom att minska lagringen av fett så kan levern återfå viktiga funktioner i ämnesomsättningen och därigenom minskar risken för metabola komplikationer. Tillsammans med CombiGene så nåddes en viktig milstolpe då tillräckligt med stödjande data för en patentansökan presenterades i augusti 2020.

Relevanta strukturaffärer

Läkemedelsprojekt för ett etablerat läkemedelsmål som LPL, och dess regulatorer, som baseras på underliggande stark vetenskap inom klinisk, genetisk och grundläggande forskning har goda möjligheter till tidiga partnerskap. Detta stärks av det stora medicinska behovet och den kommersiella potentialen som finns inom sjukdomsområdet.

  • Regenxbio förvärvade 2017 Dimension Therapeutics med ett transaktionsvärde om 85 miljoner US-dollar för två projekt som inte hade nått klinik.
  • Silence och Mallinckrodt inledde 2019 ett samarbete kring ett prekliniskt särläkemedelsprojekt med 20 MUSD i förskottsbetalning samt 693 MUSD i milstolpbetalning.