Pressmeddelanden

Lipigon Pharmaceuticals AB publicerar bokslutskommuniké 2020

I dag publicerar Lipigon Pharmaceuticals AB (publ) sin bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2020. Bokslutskommunikén finns att hämta på bolagets hemsida www.lipigon.se samt i form av bifogad pdf.

Sammanfattning av bokslutskommunikén - fjärde kvartalet och rapportperioden 2020

Lipigon har under rapportperioden förvärvat gemensamt utvecklade läkemedelskandidater av Secarna Pharmaceuticals GmbH & Co. KG. Vidare har bolaget tecknat samarbetsavtal med kinesiska HitGen, Inc. i syfte att utveckla läkemedel för kardiovaskulära sjukdomar. Milstolpsbetalning har erhållits från Combigene genom betalning i aktier motsvarande 1,5 Mkr. Lipigon har genomfört en övertecknad nyemission uppgående till cirka 16,7 MSEK före emissionskostnader uppgående till cirka 0,8 MSEK. Under november månad har riktad emission genomförts uppgående till 3,0 Mkr. I december valde bolaget läkemedelskandidat i huvudprojektet Lipisense. Bolaget förbereder listning på Nasdaq First North Growth Market.

Finansiell översikt för perioden

Fjärde kvartalet (okt-dec) 2020

Rapportperioden (jan-dec) 2020

Nettoomsättning 821 tkr (1 735)

Nettoomsättning 4 010 tkr (1 742)

Rörelseresultat -4 635 tkr (-464)

Rörelseresultat -7 824 tkr (-4 934)

Resultat per aktie före och efter utspädning -1,04 SEK
(-0,12)

Resultat per aktie före och efter utspädning -1,83 SEK (-1,15)

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet (okt-dec)

 • Den 12 oktober beslutade styrelsen med stöd av beslut från stämman den 28 augusti om att genom riktad nyemission emittera 295 858 st. aktier i Lipigon till Urban Paulsson.
 • Lipigon deltog i uppstartsmöte den 22 oktober med Nasdaq inför ansökan om listning på
 • Nasdaq First North Growth Market.
 • Vid extra bolagsstämma den 30 oktober beslutades om inval av Urban Paulsson som
 • styrelselsedamot i Lipigon. Mikael Elofsson avgick ur styrelsen.
 • I december valde bolaget läkemedelskandidat i huvudprojektet Lipisense.

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-dec)

 • Den 23 mars meddelade vi att Lipigon förvärvat gemensamt utvecklade läkemedelskandidater av Secarna Pharmaceuticals GmbH & Co. KG.
 • Lipigon meddelade den 14 maj att samarbetsavtal tecknats med kinesiska HitGen, Inc. i syfte att utveckla läkemedel för cardiovaskulära sjukdomar.
 • Vid arsstamman den 3 juni 2020 valdes KPMG till nytt revisionsbolag med Andreas Vretblom som huvudansvarig revisor samt Johannes Hulthe som ny styrelsledamot.
 • Arbete mot en planerad notering på NASDAQ First North Growth Market har aktiverats.
 • Ett nytt projekt 4 har lagts till och den 22 september meddelade Lipigon att samarbete inletts med Nanyang Technological university, Singapore ("NTU Singapore") och Shenzen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences (SIAT) för att studera en potentiell ny behandling av Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) vilket även kan inkludera covid-19.
 • Stefan K. Nilsson har den 1 augusti anställts som Verkställande direktör.
 • Under augusti månad tillträdde Michael Owens som CFO.
 • Ledningen har under perioden ytterligare stärkts med den erfarne läkemedelsutvecklaren Stefan Pierrou samt medgrundaren Gunilla Olivecrona, Professor emerita vid Umeå universitet, som har anställts på deltid.
 • Styrelsen har under augusti tagit beslut om en plan för listning av Lipigon-aktien på allmän marknadsplats, och G&W Fondkommission har valts som finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare.
 • Den 25 augusti meddelade vi att utlicensieringen av Lipigons andra program (vilket syftar till att hjälpa patienter som drabbats av Lipodystrofi nått en betydande milstolpe. Den uppnådda milstolpen innebär att Lipigon erhållit en delbetalning uppgående till 1,5 MSEK vilken erlagts med aktier i Combigene.
 • Vid extra bolagsstämma den 28 augusti 2020 beslutades att Lipigon skall vara ett publikt bolag, aktieuppdelning 20:1, genomförande av fondemission samt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

 • Extra bolagsstämma den 4 januari beslutade om att anta ny bolagsordning i huvudsak enligt följande: gränserna för Bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från "lägst 2 600 000 och högst 10 400 000 aktier" till "lägst 4 732 898 och högst 18 931 592 aktier". Stämman beslutade vidare om emissionsbemyndigande att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 • Den 8 januari valdes Urban Paulsson till styrelsens ordförande. Carina Schmidt avgick på egen begäran.
 • Extra bolagsstämma den 11 januari beslutade om antagande av incitamentsprogram 2021/2024:1 genom en riktad emission av teckningsoptioner. Stämman beslutade om emission av högst 448 500 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 50 540,43 kronor. Rätt att förvärva teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma vissa nyckelpersoner i Bolaget i enlighet med följande principer avseende tilldelningskategorier: (i) verkställande direktören Stefan K Nilsson: högst 210 450 teckningsoptioner; (ii) ledande befattningshavaren Mikael Elofsson: högst 31 050 teckningsoptioner; samt (iii) övriga anställda och konsulter: högst 207 000 teckningsoptioner. En förutsättning för tilldelning av teckningsoptionerna är att de teckningsberättigade har ingått avtal avseende teckningsoptionerna innehållande bestämmelser om förköp m.m. med Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 9 procent av aktiekapitalet och rösterna baserat på nuvarande antal utestående aktier.
 • Extra bolagsstämma den 11 januari beslutade om antagande av incitamentsprogram 2021/2024:2. Aktieägaren Bygda Sochne AB, representerande cirka 13 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, föreslog stämman om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner. Stämman beslutade om emission av högst 241 500 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 27 214,08 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Lipigon Pharmaceuticals AB, org.nr 556810-9077, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till nuvarande och tillkommande styrelseledamöter. Överteckning kan inte ske. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 5 procent av aktiekapitalet och rösterna baserat på nuvarande antal utestående aktier.
 • Styrelsen beslutade den 13 januari med stöd av bemyndigande lämnat på extra bolagsstämman den 4 januari 2021, att öka bolagets aktiekapital med högst 754 716,69 kronor genom emission av högst 4 464 946 units, vardera om en ny aktie och en ny teckningsoption, innefattande dels emission av högst 4 464 946 nya aktier medförande en ökning av aktiekapitalet om högst 503 144,46 kronor, dels emission av högst 4 464 946 nya teckningsoptioner medförande - vid nyteckning - en ökning av aktiekapitalet om högst 251 572,23 kronor. För nyemissionen av units ska följande villkor gälla.

- Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är uppnå erforderlig ägarspridning i bolaget inför en planerad listning på Nasdaq First North Growth Market, att tillföra bolaget institutionellt ägande och i övrigt stärka bolagets finansiella ställning.

- Teckningskursen per unit ska vara 11,20 kronor, motsvarande en teckningskurs om 11,20 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckningskursen har fastställts utifrån en bedömning av rådande marknadsläge, verksamhetens historiska utveckling och bolagets affärsutsikter.

- Överkursen avseende aktierna ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 25 januari 2021 till och med den 9 februari 2021. Betalning ska ske kontant senast den 17 februari 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2020
okt-dec

2019
okt-dec

2020
jan-dec

2019
jan-dec

Nettoomsättning, tkr

821

1 735

4 010

1 742

Rörelseresultat, tkr

-4 635

-464

-7 824

-4 934

Resultat efter skatt, tkr

-4 720

-516

-8 068

-4 986

Balansomslutning, tkr

15 242

3 210

15 242

3 210

Periodens kassaflöde, tkr

-1 252

-1 788

11 507

937

Periodens kassaflöde per aktie (SEK)

-0,28

-0,41

2,61

0,22

Likvida medel, tkr

12 551

1 044

12 551

1 044

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)

-1,04

-0,12

-1,83

-1,15

Eget kapital per aktie (SEK)

2,74

0,50

2,74

0,50

Soliditet, %

85,18%

67,57%

85,18%

67,57%

VD har ordet

Lipigons vision är att bli det ledande bolaget inom lipidrelaterade sjukdomar, med den första målsättningen att sänka triglyceridnivåer i blodet med läkemedelskandidaten Lipisense i projekt 1.

Patientnyttan är alltid i fokus hos oss då bättre behandlingar innebär ett ökat värde och nytta för våra aktieägare. Det råder en fortsatt hög affärsaktivitet i vårt område, både genom nystartade forskningsprojekt och genom uppköp. Våra affärsutvecklare söker kontinuerligt av marknaden efter affärsmöjligheter inom både tidiga och kliniskt aktiva projekt, som kan komplettera och utveckla våra nuvarande projekt. Jag vill dock framhålla att det inte enbart är genomförda kliniska studier som bygger värde. Ett flertal affärsexempel finns där större bolag köpt hela portföljer av prekliniska utvecklingsprojekt eller ingått stora avtal baserat på prekliniska projekt.

Samarbetet med CombiGene i Projekt 2 har utvecklats bra och en ny milstolpe nåddes i augusti då tillräckligt bra data fanns för CombiGene att ansöka om patent.

Första delen av utvecklingsplanen i Projekt 3 har aktiverats tillsammans med HitGen. Syftet är att under det kommande halvåret screena och validera nya läkemedelssubstanser.

Vårt senaste projekt, Projekt 4, bygger på arbetet vi gjort i Lipisense och riktar in sig på akut andnödssyndrom, ett allvarligt tillstånd utan farmakologisk behandling och som drabbar patienter med bakteriella eller virusmedierad lunginflammation, exempelvis som vid covid-19. Projektet är explorativt och sker i samarbete med Nanyangs tekniska universitet i Singapore.

Under året har vi rekryterat kompetenta och erfarna läkemedelsutvecklare till ledning och styrelse. Projektledare Stefan Pierrou har bakgrund inom preklinisk och klinisk utveckling främst från AstraZeneca. Professor emerita Gunilla Olivecrona, en av Lipigons grundare, har också anställts på deltid.

Styrelsen har förstärkts av läkemedelsexperten Johannes Hulthe. Entreprenören Urban Paulsson valdes under året in i styrelsen som ny ledamot och i januari tillträdde Paulsson som ny styrelseordförande. Sammantaget står Lipigon med dessa rekryteringar bättre rustade än någonsin inför fortsatt och skyndsam utveckling av våra projekt.

I december valdes kandidatsubstans i projekt 1 som nu går in i nästa utvecklingssteg; de prekliniska säkerhetsstudierna och tillverkning av material för kommande kliniska studier. Traditionellt sett är

kliniska studier ett mycket viktigt utvecklingssteg. En viktig fördel med Lipisense är att vi redan i friska frivilliga, behandlade med den första dosen, förväntar oss att kunna se en signifikant effekt på det som är målet med behandlingen; sänkning av triglyceridnivåer i blodet. Att kunna se effekt så tidigt i klinisk utveckling är en stor fördel och därigenom kan vi tidigt få en kraftig värdeökning av projektet, med en tidig möjlighet till partnerskap eller utlicensering.

Stort fokus ligger just nu på kommande kapitalresning och listningsprocess i samarbete med vår utsedda finansiella rådgivare G&W Fondkommission. Målet är att i januari 2021 presentera ett investeringsprospekt till allmänheten i syfte att resa pengar för främst Lipisenses fortsatta utveckling och genomföra en listningsprocess för handel på Nasdaq First North Growth Market.

Umeå den 18 januari 2021
Stefan K. Nilsson
VD

Ladda ner Bokslutskommuniké 2020 här.

Kommande informationstillfällen

Årsredovisning 2020: Vecka 17 2021
Delårsrapport 1 januari-31 mars 2021: 19 maj 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta

Stefan K Nilsson, VD
Telefon: +46 70 578 17 68
E-post: stefan@lipigon.se

Om Lipigon Pharmaceuticals AB

Lipigon utvecklar nya läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Lipigon fokuserar initialt på ovanliga sjukdomar som kan ge särläkemedelsstatus och på nischindikationer, men på sikt har bolaget möjlighet att rikta sig mot bredare indikationer inom området, som diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Lipigons pipeline består av fyra aktiva projekt: RNA-läkemedlet Lipisense, inriktat mot förhöjda triglycerider; RNA-läkemedelsprojekt mot akut andnödssyndrom; ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene AB (publ); och ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi (allmänna blodfettsrubbningar) i samarbete med HitGen Inc. Läs mer på www.lipigon.se.

2023-01-27
Regulatorisk

Under den senaste tiden har Lipigon kommit med flera positiva nyheter om bolagets blodfettssänkande läkemedelskandidat Lipisense som befinner sig i klinisk fas I. Bolaget undersöker nu möjligheten att starta fas II tidigare än planerat. Vd Stefan K. Nilsson svarar här på några frågor om utvecklingsarbetet.

2023-01-23
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 44 499,25 kronor till ett genomsnittspris om 1,09 kronor per aktie.

2023-01-19
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännagav i dag positiva säkerhetsresultat från fas I-studiens multipla dosering av läkemedelskandidaten Lipisense. Läkemedelskandidaten utvecklas för att behandla personer med kraftigt förhöjda triglyceridnivåer.

2023-01-19
Regulatory

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") today announced positive safety results from multiple dosing in the phase I trial with the drug candidate Lipisense. The drug candidate is being developed for treating hypertriglyceridemia.

2023-01-18

Lipigon Pharmaceuticals AB meddelar härmed att valberedningen inför årsstämman 2023 har utsetts.

2022-11-28
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lipigon till ett sammanlagt värde om 44 499,60 kr till ett genomsnittspris om 1,20 kronor per aktie.

2022-11-24
Regulatorisk

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") publicerar i dag sin delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2022. Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida, www.lipigon.se. Nedan följer en kort sammanfattning.

2022-11-14

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") anordnar tillsammans med andra börsnoterade bolag från Umeå eventet "Umeå på börsen" den 17 november. Vd Stefan K. Nilsson kommer bland annat berätta om utvecklingen av Lipisense, bolagets läkemedelskandidat mot förhöjda triglycerider, och den pågående fas I-studien.

2022-11-11

Lipigons första kliniska studie i full gång och parallellt pågår ett intensivt nätverkande på branschmässor och vetenskapliga konferenser både i Sverige och utomlands.  "Vi märker ett stort intresse för både oss och Lipisense just nu", säger vd Stefan k. Nilsson, nyss hemkommen från BIO-Europe i Tyskland.

2022-10-13

Lipigon presenterade i förra veckan resultat från den pågående fas 1-studiens första del (SAD) med bolagets lipidsänkande läkemedelskandidat Lipisense. Studien uppnådde sitt viktigaste syfte där Lipisense tolererades väl hos patienterna och inga allvarliga biverkningar rapporterades. Trots denna goda nyhet sätter Analysguiden ett motiverat värde om 7,0 (11,6) kronor på Lipigon, vilket beror på fortsatt svagt börsklimat.

2022-10-05
Regulatorisk

"Lipigon rapporterar positiva top line-resultat från klinisk fas I-studie av Lipisense"

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännagav i dag positiva top line-resultat från SAD-delen i fas I-studien av prövningsläkemedel Lipisense i friska försökspersoner.

2022-10-05
Regulatory

"Lipigon announces positive top-line data from phase I clinical study of Lipisense" 

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") today announced positive top-line results from a phase I SAD study of its investigational medicine Lipisense in healthy volunteers.
 

1
2
...
13
>>

Nyheter

27 januari, 2023, Pressmeddelande

Lipigon tar sikte på fas II

Under den senaste tiden har Lipigon kommit med flera positiva nyheter om bolagets blodfettssänkande ...

23 januari, 2023, Pressmeddelande

Lipigons vd Stefan K. Nilsson ökar sitt innehav i bolaget

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") meddelar i dag att vd Stefan K. Nilsson har köpt aktier i Lip...

19 januari, 2023, Pressmeddelande

Lipigon rapporterar ytterligare positiva data från fas I-studie med Lipisense

Lipigon Pharmaceuticals AB ("Lipigon") tillkännagav i dag positiva säkerhetsresultat från fas I-stud...